BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hoán đổi hai bộ trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách hoán đổi hai bộ giữa nhau. Điều này giúp bạn làm quen với cách làm việc với tuple và thực hiện các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Bài tập hoán đổi hai bộ trong Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tuple tuple1 tuple2 dưới dạng đã cho.

Hoán đổi giá trị của tuple1 tuple2.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tuple tuple1 và tuple2 dưới dạng đã cho:

tuple1 = (11, 22)
tuple2 = (99, 88)

Bước 2: Hoán đổi giá trị của hai tuple

Để hoán đổi giá trị của hai tuple, mình có thể sử dụng một biến tạm để lưu trữ giá trị tạm thời.

temp = tuple1
tuple1 = tuple2
tuple2 = temp

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng cách ngắn gọn hơn bằng cách sử dụng giao diện đa giá trị của Python:

tuple1, tuple2 = tuple2, tuple1

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả hoán đổi ra màn hình.

print("tuple1 sau khi hoán đổi:", tuple1)
print("tuple2 sau khi hoán đổi:", tuple2)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình hai tuple sau khi đã hoán đổi:

tuple1 sau khi hoán đổi: (99, 88)
tuple2 sau khi hoán đổi: (11, 22)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách hoán đổi giá trị của hai tuple bằng cách sử dụng một biến tạm hoặc cách giao diện đa giá trị của Python. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tuple và cách thực hiện các thao tác cơ bản trên chúng trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Top