BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một bộ với một mục duy nhất 50 bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một tuple với một mục duy nhất là 50. Điều này giúp bạn làm quen với cách tạo tuple và biết cách thực hiện các thao tác cơ bản.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Tạo một tuple chứa một mục duy nhất là 50.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Tạo một tuple chứa một mục duy nhất

Bắt đầu bằng cách tạo một tuple chứa một mục duy nhất là 50:

my_tuple = (50,)

Chú ý: Để tạo một tuple chứa một mục duy nhất, bạn cần phải đặt dấu phẩy sau mục đó.

Bước 2: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple đã tạo ra màn hình.

print("Tuple chứa một mục duy nhất là 50:", my_tuple)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple chứa một mục duy nhất là 50:

Tuple chứa một mục duy nhất là 50: (50,)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách tạo một tuple chứa một mục duy nhất bằng cách sử dụng dấu phẩy sau mục. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo và sử dụng tuple trong Python để lưu trữ dữ liệu.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top