BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một bộ với một mục duy nhất 50 bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một tuple với một mục duy nhất là 50. Điều này giúp bạn làm quen với cách tạo tuple và biết cách thực hiện các thao tác cơ bản.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Tạo một tuple chứa một mục duy nhất là 50.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Tạo một tuple chứa một mục duy nhất

Bắt đầu bằng cách tạo một tuple chứa một mục duy nhất là 50:

my_tuple = (50,)

Chú ý: Để tạo một tuple chứa một mục duy nhất, bạn cần phải đặt dấu phẩy sau mục đó.

Bước 2: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple đã tạo ra màn hình.

print("Tuple chứa một mục duy nhất là 50:", my_tuple)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple chứa một mục duy nhất là 50:

Tuple chứa một mục duy nhất là 50: (50,)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách tạo một tuple chứa một mục duy nhất bằng cách sử dụng dấu phẩy sau mục. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo và sử dụng tuple trong Python để lưu trữ dữ liệu.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top