CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kết nối và in phiên bản cơ sở dữ liệu trong Python

Trong lập trình , việc kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng. Đôi khi, bạn cần kiểm tra phiên bản của cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính tương thích và xác minh rằng bạn đã kết nối thành công. Trong bài tập này, mình sẽ hướng dẫn cách kết nối với cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, và SQLite) và in phiên bản của nó bằng Python.

Bước 1: Import thư viện cho cơ sở dữ liệu cụ thể

Trước tiên, bạn cần import thư viện cụ thể cho cơ sở dữ liệu mà bạn muốn làm việc. Trong ví dụ này, mình sẽ thực hiện kết nối cho MySQL, PostgreSQL và SQLite. Đảm bảo bạn đã cài đặt các thư viện phù hợp.

# Đối với MySQL
import mysql.connector

# Đối với PostgreSQL
import psycopg2

# Đối với SQLite
import sqlite3

Bước 2: Định nghĩa hàm kết nối và đóng kết nối

Mình sẽ định nghĩa một hàm get_connection để tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu và một hàm close_connection để đóng kết nối sau khi sử dụng xong.

# Đối với MySQL
def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(host='localhost',
                     database='python_db',
                     user='pynative',
                     password='pynative@#29')
  return connection

# Đối với PostgreSQL
def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(user="postgres",
                 password="pynative@#29",
                 host="127.0.0.1",
                 port="5432",
                 database="python_db")
  return connection

# Đối với SQLite
def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('python_db.db')
  return connection

# Hàm đóng kết nối
def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

Bước 3: Đọc phiên bản cơ sở dữ liệu

Mình sẽ định nghĩa một hàm read_database_version để kết nối đến cơ sở dữ liệu, thực hiện truy vấn để lấy phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó in phiên bản này ra màn hình.

def read_database_version():
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    cursor.execute("SELECT version();")
    db_version = cursor.fetchone()
    print("Bạn đang kết nối đến phiên bản cơ sở dữ liệu:", db_version)
    close_connection(connection)
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

Bước 4: Gọi hàm và in phiên bản

Cuối cùng, mình sẽ gọi hàm read_database_version để kết nối và lấy phiên bản của cơ sở dữ liệu.

print("Câu hỏi 1: In phiên bản cơ sở dữ liệu") read_database_version()

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình với các đoạn mã tương ứng với cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, SQLite) mà bạn đang làm việc, bạn sẽ nhận được phiên bản của cơ sở dữ liệu. Kết quả sẽ hiển thị phiên bản cơ sở dữ liệu mà bạn đã kết nối thành công.

Ví dụ kết quả (đối với PostgreSQL):

Câu hỏi 1: In phiên bản cơ sở dữ liệu
Bạn đang kết nối đến phiên bản cơ sở dữ liệu: ('PostgreSQL 13.5 (Ubuntu 13.5-0ubuntu0.20.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu',)

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Kết Nối và In Phiên Bản Cơ Sở Dữ Liệu Trong Python" bằng cách sử dụng thư viện phù hợp cho cơ sở dữ liệu của bạn. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần xác định phiên bản cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top