CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kết nối và in phiên bản cơ sở dữ liệu trong Python

Trong lập trình , việc kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng. Đôi khi, bạn cần kiểm tra phiên bản của cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính tương thích và xác minh rằng bạn đã kết nối thành công. Trong bài tập này, mình sẽ hướng dẫn cách kết nối với cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, và SQLite) và in phiên bản của nó bằng Python.

Bước 1: Import thư viện cho cơ sở dữ liệu cụ thể

Trước tiên, bạn cần import thư viện cụ thể cho cơ sở dữ liệu mà bạn muốn làm việc. Trong ví dụ này, mình sẽ thực hiện kết nối cho MySQL, PostgreSQL và SQLite. Đảm bảo bạn đã cài đặt các thư viện phù hợp.

# Đối với MySQL
import mysql.connector

# Đối với PostgreSQL
import psycopg2

# Đối với SQLite
import sqlite3

Bước 2: Định nghĩa hàm kết nối và đóng kết nối

Mình sẽ định nghĩa một hàm get_connection để tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu và một hàm close_connection để đóng kết nối sau khi sử dụng xong.

# Đối với MySQL
def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(host='localhost',
                     database='python_db',
                     user='pynative',
                     password='pynative@#29')
  return connection

# Đối với PostgreSQL
def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(user="postgres",
                 password="pynative@#29",
                 host="127.0.0.1",
                 port="5432",
                 database="python_db")
  return connection

# Đối với SQLite
def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('python_db.db')
  return connection

# Hàm đóng kết nối
def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

Bước 3: Đọc phiên bản cơ sở dữ liệu

Mình sẽ định nghĩa một hàm read_database_version để kết nối đến cơ sở dữ liệu, thực hiện truy vấn để lấy phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó in phiên bản này ra màn hình.

def read_database_version():
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    cursor.execute("SELECT version();")
    db_version = cursor.fetchone()
    print("Bạn đang kết nối đến phiên bản cơ sở dữ liệu:", db_version)
    close_connection(connection)
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

Bước 4: Gọi hàm và in phiên bản

Cuối cùng, mình sẽ gọi hàm read_database_version để kết nối và lấy phiên bản của cơ sở dữ liệu.

print("Câu hỏi 1: In phiên bản cơ sở dữ liệu") read_database_version()

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình với các đoạn mã tương ứng với cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, SQLite) mà bạn đang làm việc, bạn sẽ nhận được phiên bản của cơ sở dữ liệu. Kết quả sẽ hiển thị phiên bản cơ sở dữ liệu mà bạn đã kết nối thành công.

Ví dụ kết quả (đối với PostgreSQL):

Câu hỏi 1: In phiên bản cơ sở dữ liệu
Bạn đang kết nối đến phiên bản cơ sở dữ liệu: ('PostgreSQL 13.5 (Ubuntu 13.5-0ubuntu0.20.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu',)

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Kết Nối và In Phiên Bản Cơ Sở Dữ Liệu Trong Python" bằng cách sử dụng thư viện phù hợp cho cơ sở dữ liệu của bạn. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần xác định phiên bản cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top