CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy danh sách bác sĩ của một bệnh viện nhất định trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ triển khai chức năng để lấy danh sách các bác sĩ làm việc tại một bệnh viện cụ thể. Mình cũng sẽ hiển thị tên của bệnh viện đó. Để làm điều này, sẽ sử dụng Python và kết nối đến cơ sở dữ liệu của mình (MySQL, PostgreSQL, hoặc SQLite), sau đó thực hiện các truy vấn phù hợp.

Bước 1: Kết nối đến cơ sở dữ Liệu

Trước tiên, chúng ta cần thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu của mình. Ở đây, mình sẽ cung cấp giải pháp cho cả ba loại cơ sở dữ liệu phổ biến.

MySQL Python:

import mysql.connector

def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    database='python_db',
    user='pynative',
    password='pynative@#29'
  )
  return connection

PostgreSQL:

import psycopg2

def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(
    user="postgres",
    password="pynative@#29",
    host="127.0.0.1",
    port="5432",
    database="python_db"
  )
  return connection

SQLite:

import sqlite3

def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('python_db.db')
  return connection

Bước 2: Lấy tên bệnh viện theo ID bệnh viện

Trước khi mình có thể lấy danh sách các bác sĩ của một bệnh viện,mình cần biết tên của bệnh viện đó. Điều này đòi hỏi ta phải tìm nạp tên bệnh viện dựa trên ID bệnh viện.

Bước 3: Lấy danh sách các bác sĩ

Sau khi đã biết tên bệnh viện, mình có thể tiến hành lấy danh sách các bác sĩ của bệnh viện đó. Ta sẽ sử dụng ID bệnh viện đã cho để tìm nạp danh sách các bác sĩ từ bảng bác sĩ.

Bước 4: Hiển thị kết quả

Cuối cùng,sẽ lặp qua danh sách các bác sĩ và hiển thị thông tin của từng bác sĩ cùng với tên bệnh viện mà họ làm việc.

Dưới đây là ví dụ về việc triển khai chức năng này cho MySQL:

import mysql.connector

def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    database='python_db',
    user='pynative',
    password='pynative@#29'
  )
  return connection

def get_doctors(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    
    # Lấy tên bệnh viện theo ID bệnh viện
    cursor.execute("SELECT Hospital_Name FROM Hospital WHERE Hospital_Id = %s", (hospital_id,))
    hospital_name = cursor.fetchone()
    
    if hospital_name:
      print(f"Danh sách các bác sĩ của bệnh viện {hospital_name[0]}:")
      
      # Lấy danh sách các bác sĩ của bệnh viện
      cursor.execute("SELECT * FROM Doctor WHERE Hospital_Id = %s", (hospital_id,))
      doctors = cursor.fetchall()
      
      for doctor in doctors:
        print(f"Mã bác sĩ: {doctor[0]}")
        print(f"Tên bác sĩ: {doctor[1]}")
        print(f"Chuyên môn: {doctor[4]}")
        print("------------------------")
    else:
      print(f"Không tìm thấy bệnh viện có ID {hospital_id}")
    
    connection.close()
    
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi trong quá trình truy vấn dữ liệu:", error)

# Sử dụng hàm để lấy danh sách các bác sĩ của bệnh viện có ID là 2
get_doctors(2)

Kết quả của MySQL:

Danh sách các bác sĩ của bệnh viện Cleveland:
Mã bác sĩ: 105
Tên bác sĩ: Linda
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
------------------------
Mã bác sĩ: 107
Tên bác sĩ: Richard
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
------------------------

Đối với PostgreSQL:

import psycopg2

def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(user="postgres",
                 password="your_password",
                 host="127.0.0.1",
                 port="5432",
                 database="your_database")
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

def get_doctors(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    
    # Truy vấn để lấy tên bệnh viện
    select_hospital_query = """SELECT hospital_name FROM Hospital WHERE hospital_id = %s"""
    cursor.execute(select_hospital_query, (hospital_id,))
    hospital_name = cursor.fetchone()[0]
    
    # Truy vấn để lấy danh sách các bác sĩ trong bệnh viện
    select_doctors_query = """SELECT * FROM Doctor WHERE hospital_id = %s"""
    cursor.execute(select_doctors_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    
    print(f"Danh sách các bác sĩ của bệnh viện {hospital_name}:")
    for row in records:
      print(f"Mã bác sĩ: {row[0]}")
      print(f"Tên bác sĩ: {row[1]}")
      print(f"Chuyên môn: {row[4]}")
      print("------------------------")
    
    close_connection(connection)
  except (Exception, psycopg2.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Kết quả:")
get_doctors(2)

Kết quả với PostgreSQL:

Kết quả:
Danh sách các bác sĩ của bệnh viện Phòng khám Cleveland:
Mã bác sĩ: 101
Tên bác sĩ: John
Chuyên môn: Bác sĩ Nội tiết
------------------------
Mã bác sĩ: 102
Tên bác sĩ: Jane
Chuyên môn: Bác sĩ Nội tiết
------------------------
Mã bác sĩ: 103
Tên bác sĩ: Mary
Chuyên môn: Bác sĩ Phẫu thuật
------------------------

Đối với SQLite:

import sqlite3

def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('your_database.db')
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

def get_doctors(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    
    # Truy vấn để lấy tên bệnh viện
    select_hospital_query = """SELECT hospital_name FROM Hospital WHERE hospital_id = ?"""
    cursor.execute(select_hospital_query, (hospital_id,))
    hospital_name = cursor.fetchone()[0]
    
    # Truy vấn để lấy danh sách các bác sĩ trong bệnh viện
    select_doctors_query = """SELECT * FROM Doctor WHERE hospital_id = ?"""
    cursor.execute(select_doctors_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    
    print(f"Danh sách các bác sĩ của bệnh viện {hospital_name}:")
    for row in records:
      print(f"Mã bác sĩ: {row[0]}")
      print(f"Tên bác sĩ: {row[1]}")
      print(f"Chuyên môn: {row[4]}")
      print("------------------------")
    
    close_connection(connection)
  except (Exception, sqlite3.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Kết quả:")
get_doctors(2)

Kết quả với SQLite:

Kết quả:
Danh sách các bác sĩ của bệnh viện Phòng khám Cleveland:
Mã bác sĩ: 101
Tên bác sĩ: John
Chuyên môn: Bác sĩ Nội tiết
------------------------
Mã bác sĩ: 102
Tên bác sĩ: Jane
Chuyên môn: Bác sĩ Nội tiết
------------------------
Mã bác sĩ: 103
Tên bác sĩ: Mary
Chuyên môn: Bác sĩ Phẫu thuật
------------------------

Hãy đảm bảo rằng bạn đã điều chỉnh thông tin kết nối cơ sở dữ liệu (user, password, host, database) cho PostgreSQL và tên cơ sở dữ liệu (your_database.db) cho SQLite theo cơ sở dữ liệu của bạn.

Trong bài viết này, mình đã thực hiện các bài tập liên quan đến làm việc với cơ sở dữ liệu trong Python sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, PostgreSQL và SQLite. Ta đã tập trung vào việc truy vấn và lấy dữ liệu từ các bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu.

Mỗi bài tập đã được giải quyết sử dụng các thư viện cơ bản liên quan đến làm việc với cơ sở dữ liệu và các chức năng Python cơ bản. Điều này giúp bạn hiểu cách tương tác với cơ sở dữ liệu trong các tình huống thực tế và phát triển các chức năng cụ thể theo yêu cầu cụ thể.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn cải thiện kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu trong Python và cung cấp kiến thức cơ bản để giải quyết các tình huống trong thế giới thực.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top