CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy thông tin bệnh viện, bác sĩ bằng Id bệnh viện và Id bác sĩ bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ xem cách lấy thông tin chi tiết của một bệnh viện và một bác sĩ dựa trên Id của họ từ cơ sở dữ liệu. Để thực hiện điều này,mình sẽ sử dụng Python để kết nối đến cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn được tham số hóa để lấy dữ liệu cụ thể.

Bước 1: Kết nối đến cơ sở dữ liệu

Trước hết, mình cần thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu. Ở đây, sẽ giả định rằng bạn đã có cơ sở dữ liệu với hai bảng: "Hospital" và "Doctor". Cụ thể, ta sẽ cung cấp các ví dụ sử dụng MySQL, PostgreSQL và SQLite, nhưng bạn có thể thay đổi các tham số kết nối để phù hợp với cơ sở dữ liệu của bạn.

Bước 2: Thực hiện truy vấn để lấy thông tin bệnh viện và bác sĩ

Sau khi kết nối đã được thiết lập, mình sẽ sử dụng truy vấn SQL để lấy thông tin bệnh viện và bác sĩ dựa trên Id bệnh viện và Id bác sĩ được cung cấp.

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in thông tin chi tiết của bệnh viện và bác sĩ.

Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn

Hồ sơ bệnh viện
Mã bệnh viện: 2
Tên bệnh viện: Phòng khám Cleveland
Số giường: 400

Hồ sơ bác sĩ
Mã bác sĩ: 105
Tên bác sĩ: Linda
Mã bệnh viện: 3
Ngày gia nhập: 2004-06-04
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 42000
Kinh nghiệm: Không có

Dưới đây là mã mẫu cho ba loại cơ sở dữ liệu khác nhau (MySQL, PostgreSQL và SQLite):

Sử dụng MySQL:

import mysql.connector

def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(host='localhost',
                     database='python_db',
                     user='pynative',
                     password='pynative@#29')
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

def get_hospital_detail(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Hospital where Hospital_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("Hồ sơ bệnh viện")
    for row in records:
      print("Mã bệnh viện:", row[0])
      print("Tên bệnh viện:", row[1])
      print("Số giường:", row[2])
    close_connection(connection)
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

def get_doctor_detail(doctor_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Doctor where Doctor_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (doctor_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("\nHồ sơ bác sĩ")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6])
    close_connection(connection)
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn\n")
get_hospital_detail(2)
print("\n")
get_doctor_detail(105)

Sử dụng PostgreSQL:

import psycopg2

def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(user="postgres",
                 password="pynative@#29",
                 host="127.0.0.1",
                 port="5432",
                 database="python_db")
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()
    print("Kết nối Postgres đã đóng")

def get_hospital_detail(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Hospital where Hospital_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("Hồ sơ bệnh viện")
    for row in records:
      print("Mã bệnh viện:", row[0])
      print("Tên bệnh viện:", row[1])
      print("Số giường:", row[2])
    close_connection(connection)
  except (Exception, psycopg2.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

def get_doctor_detail(doctor_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Doctor where Doctor_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (doctor_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("\nHồ sơ bác sĩ")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6])
    close_connection(connection)
  except (Exception, psycopg2.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn\n")
get_hospital_detail(2)
print("\n")
get_doctor_detail(105)

Sử dụng SQLite:

import sqlite3

def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('python_db.db')
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

def get_hospital_detail(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Hospital where Hospital_Id = ?"""
    cursor.execute(select_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("Hồ sơ bệnh viện")
    for row in records:
      print("Mã bệnh viện:", row[0])
      print("Tên bệnh viện:", row[1])
      print("Số giường:", row[2])
    close_connection(connection)
  except (Exception, sqlite3.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

def get_doctor_detail(doctor_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Doctor where Doctor_Id = ?"""
    cursor.execute(select_query, (doctor_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("\nHồ sơ bác sĩ")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6])
    close_connection(connection)
  except (Exception, sqlite3.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn\n")
get_hospital_detail(2)
print("\n")
get_doctor_detail(105)

Dựa vào loại cơ sở dữ liệu bạn đang sử dụng, bạn có thể lựa chọn mã mẫu tương ứng để lấy thông tin bệnh viện và bác sĩ từ cơ sở dữ liệu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu một cách chính xác và bảng dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top