CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy thông tin bệnh viện, bác sĩ bằng Id bệnh viện và Id bác sĩ bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ xem cách lấy thông tin chi tiết của một bệnh viện và một bác sĩ dựa trên Id của họ từ cơ sở dữ liệu. Để thực hiện điều này,mình sẽ sử dụng Python để kết nối đến cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn được tham số hóa để lấy dữ liệu cụ thể.

Bước 1: Kết nối đến cơ sở dữ liệu

Trước hết, mình cần thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu. Ở đây, sẽ giả định rằng bạn đã có cơ sở dữ liệu với hai bảng: "Hospital" và "Doctor". Cụ thể, ta sẽ cung cấp các ví dụ sử dụng MySQL, PostgreSQL và SQLite, nhưng bạn có thể thay đổi các tham số kết nối để phù hợp với cơ sở dữ liệu của bạn.

Bước 2: Thực hiện truy vấn để lấy thông tin bệnh viện và bác sĩ

Sau khi kết nối đã được thiết lập, mình sẽ sử dụng truy vấn SQL để lấy thông tin bệnh viện và bác sĩ dựa trên Id bệnh viện và Id bác sĩ được cung cấp.

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in thông tin chi tiết của bệnh viện và bác sĩ.

Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn

Hồ sơ bệnh viện
Mã bệnh viện: 2
Tên bệnh viện: Phòng khám Cleveland
Số giường: 400

Hồ sơ bác sĩ
Mã bác sĩ: 105
Tên bác sĩ: Linda
Mã bệnh viện: 3
Ngày gia nhập: 2004-06-04
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 42000
Kinh nghiệm: Không có

Dưới đây là mã mẫu cho ba loại cơ sở dữ liệu khác nhau (MySQL, PostgreSQL và SQLite):

Sử dụng MySQL:

import mysql.connector

def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(host='localhost',
                     database='python_db',
                     user='pynative',
                     password='pynative@#29')
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

def get_hospital_detail(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Hospital where Hospital_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("Hồ sơ bệnh viện")
    for row in records:
      print("Mã bệnh viện:", row[0])
      print("Tên bệnh viện:", row[1])
      print("Số giường:", row[2])
    close_connection(connection)
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

def get_doctor_detail(doctor_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Doctor where Doctor_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (doctor_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("\nHồ sơ bác sĩ")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6])
    close_connection(connection)
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn\n")
get_hospital_detail(2)
print("\n")
get_doctor_detail(105)

Sử dụng PostgreSQL:

import psycopg2

def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(user="postgres",
                 password="pynative@#29",
                 host="127.0.0.1",
                 port="5432",
                 database="python_db")
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()
    print("Kết nối Postgres đã đóng")

def get_hospital_detail(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Hospital where Hospital_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("Hồ sơ bệnh viện")
    for row in records:
      print("Mã bệnh viện:", row[0])
      print("Tên bệnh viện:", row[1])
      print("Số giường:", row[2])
    close_connection(connection)
  except (Exception, psycopg2.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

def get_doctor_detail(doctor_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Doctor where Doctor_Id = %s"""
    cursor.execute(select_query, (doctor_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("\nHồ sơ bác sĩ")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6])
    close_connection(connection)
  except (Exception, psycopg2.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn\n")
get_hospital_detail(2)
print("\n")
get_doctor_detail(105)

Sử dụng SQLite:

import sqlite3

def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('python_db.db')
  return connection

def close_connection(connection):
  if connection:
    connection.close()

def get_hospital_detail(hospital_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Hospital where Hospital_Id = ?"""
    cursor.execute(select_query, (hospital_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("Hồ sơ bệnh viện")
    for row in records:
      print("Mã bệnh viện:", row[0])
      print("Tên bệnh viện:", row[1])
      print("Số giường:", row[2])
    close_connection(connection)
  except (Exception, sqlite3.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

def get_doctor_detail(doctor_id):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    select_query = """select * from Doctor where Doctor_Id = ?"""
    cursor.execute(select_query, (doctor_id,))
    records = cursor.fetchall()
    print("\nHồ sơ bác sĩ")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6])
    close_connection(connection)
  except (Exception, sqlite3.Error) as error:
    print("Lỗi khi lấy dữ liệu", error)

print("Câu hỏi 2: Đọc thông tin bệnh viện và bác sĩ cho sẵn\n")
get_hospital_detail(2)
print("\n")
get_doctor_detail(105)

Dựa vào loại cơ sở dữ liệu bạn đang sử dụng, bạn có thể lựa chọn mã mẫu tương ứng để lấy thông tin bệnh viện và bác sĩ từ cơ sở dữ liệu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu một cách chính xác và bảng dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top