CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy danh sách bác sĩ theo chuyên khoa và mức lương cho trước trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách lấy danh sách các bác sĩ dựa trên chuyên môn và mức lương cho trước từ cơ sở dữ liệu bằng Python. Mình sẽ xem xét cách thực hiện điều này trên ba loại cơ sở dữ liệu phổ biến: MySQL, PostgreSQL và SQLite.

Bước 1: Xác định truy vấn và kết nối cơ sở dữ liệu

Trước tiên, mình cần xác định truy vấn SQL để lấy danh sách các bác sĩ dựa trên chuyên môn và mức lương. Sau đó,ta sẽ thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu của mình. Dưới đây là mã mẫu cho các loại cơ sở dữ liệu khác nhau:

MySQL:

import mysql.connector

def get_connection():
  connection = mysql.connector.connect(host='localhost',
                     database='python_db',
                     user='pynative',
                     password='pynative@#29')
  return connection

PostgreSQL:

import psycopg2

def get_connection():
  connection = psycopg2.connect(user="postgres",
                 password="pynative@#29",
                 host="127.0.0.1",
                 port="5432",
                 database="python_db")
  return connection

SQLite:

import sqlite3

def get_connection():
  connection = sqlite3.connect('python_db.db')
  return connection

Bước 2: Thực hiện truy vấn và in kết quả

Sau khi có kết nối đến cơ sở dữ liệu và đã xác định truy vấn, mình sẽ thực hiện truy vấn và in kết quả. Dưới đây là mã mẫu cho mỗi loại cơ sở dữ liệu:

MySQL:

def get_specialist_doctors_list(speciality, salary):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    sql_select_query = """select * from Doctor where Speciality=%s and Salary > %s"""
    cursor.execute(sql_select_query, (speciality, salary))
    records = cursor.fetchall()
    print("Danh sách các bác sĩ có chuyên môn", speciality, "và mức lương >", salary, "\n")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6], "\n")
  except (Exception, mysql.connector.Error) as error:
    print("Lỗi khi truy vấn dữ liệu", error)

print("Lấy danh sách các bác sĩ có chuyên môn Garnacologist và mức lương > 30000\n")
get_specialist_doctors_list("Garnacologist", 30000)

Kết quả của MySQL :

Lấy danh sách các bác sĩ có chuyên môn Garnacologist và mức lương > 30000

Mã bác sĩ: 105
Tên bác sĩ: Linda
Mã bệnh viện: 3
Ngày gia nhập: 2004-06-04
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 42000
Kinh nghiệm: Không có

Mã bác sĩ: 107
Tên bác sĩ: Richard
Mã bệnh viện: 4
Ngày gia nhập: 21-08-2014
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 32000
Kinh nghiệm: Không có

PostgreSQL:

def get_specialist_doctors_list(speciality, salary):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    sql_select_query = """select * from Doctor where Speciality=%s and Salary > %s"""
    cursor.execute(sql_select_query, (speciality, salary))
    records = cursor.fetchall()
    print("Danh sách các bác sĩ có chuyên môn", speciality, "và mức lương >", salary, "\n")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6], "\n")
  except (Exception, psycopg2.Error) as error:
    print("Lỗi khi truy vấn dữ liệu", error)

print("Lấy danh sách các bác sĩ có chuyên môn Garnacologist và mức lương > 30000\n")
get_specialist_doctors_list("Garnacologist", 30000)

Kết quả của PostgreSQL :

Lấy danh sách các bác sĩ có chuyên môn Garnacologist và mức lương > 30000

Mã bác sĩ: 105
Tên bác sĩ: Linda
Mã bệnh viện: 3
Ngày gia nhập: 2004-06-04
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 42000
Kinh nghiệm: Không có

Mã bác sĩ: 107
Tên bác sĩ: Richard
Mã bệnh viện: 4
Ngày gia nhập: 21-08-2014
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 32000
Kinh nghiệm: Không có

SQLite:

def get_specialist_doctors_list(speciality, salary):
  try:
    connection = get_connection()
    cursor = connection.cursor()
    sql_select_query = """select * from Doctor where Speciality = ? and Salary > ?"""
    cursor.execute(sql_select_query, (speciality, salary))
    records = cursor.fetchall()
    print("Danh sách các bác sĩ có chuyên môn", speciality, "và mức lương >", salary, "\n")
    for row in records:
      print("Mã bác sĩ:", row[0])
      print("Tên bác sĩ:", row[1])
      print("Mã bệnh viện:", row[2])
      print("Ngày gia nhập:", row[3])
      print("Chuyên môn:", row[4])
      print("Mức lương:", row[5])
      print("Kinh nghiệm:", row[6], "\n")
  except (Exception, sqlite3.Error) as error:
    print("Lỗi khi truy vấn dữ liệu", error)

print("Lấy danh sách các bác sĩ có chuyên môn Garnacologist và mức lương > 30000\n")
get_specialist_doctors_list("Garnacologist", 30000)

Kết quả của SQLite:

Lấy danh sách các bác sĩ có chuyên môn Garnacologist và mức lương > 30000

Mã bác sĩ: 105
Tên bác sĩ: Linda
Mã bệnh viện: 3
Ngày gia nhập: 2004-06-04
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 42000
Kinh nghiệm: Không có

Mã bác sĩ: 107
Tên bác sĩ: Richard
Mã bệnh viện: 4
Ngày gia nhập: 21-08-2014
Chuyên môn: Bác sĩ Garnacologist
Mức lương: 32000
Kinh nghiệm: Không có

Như bạn có thể thấy, mình đã thành công trong việc lấy danh sách các bác sĩ theo chuyên môn và mức lương từ cơ sở dữ liệu của mình, và đã hiển thị kết quả cho mỗi loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Điều này cho phép bạn trích xuất thông tin quan trọng từ cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng trong các ứng dụng và phân tích dữ liệu. Chúc các bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top