CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi đối tượng Vehicle sau thành JSON trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chuyển đổi một đối tượng Python thành định dạng JSON sử dụng thư viện json. Ta sẽ thực hiện qua ví dụ cụ thể với lớp đối tượng "Vehicle" để rõ ràng hơn. Hãy cùng bắt đầu!

Bước 1: Import thư viện json và định nghĩa lớp Vehicle

Trước hết, mình cần import thư viện json để làm việc với JSON trong Python. Sau đó, mình định nghĩa lớp Vehicle với các thuộc tính như tên, động cơ và giá.

import json

class Vehicle:
  def __init__(self, name, engine, price):
    self.name = name
    self.engine = engine
    self.price = price

Bước 2: Tạo đối tượng Vehicle và chuyển đổi thành từ điển

Tiếp theo, mình tạo một đối tượng Vehicle với các giá trị tương ứng. Sau đó, chuyển đối tượng này thành một từ điển, sử dụng các thuộc tính của đối tượng như là các khóa (keys) và giá trị tương ứng là các giá trị (values) trong từ điển.

vehicle = Vehicle("Toyota Rav4", "2.5L", 32000)

vehicle_dict = {
  "name": vehicle.name,
  "engine": vehicle.engine,
  "price": vehicle.price
}

Bước 3: Chuyển từ điển thành định dạng JSON

Bước cuối cùng là chuyển từ điển đã tạo thành định dạng JSON bằng cách sử dụng hàm json.dumps(). Kết quả sẽ là một chuỗi JSON.

vehicle_json = json.dumps(vehicle_dict)

Kết quả

Sau khi đã thực hiện các bước trên, đã thành công chuyển đổi đối tượng Vehicle thành định dạng JSON. Để xem kết quả, ta chỉ cần in ra giá trị của biến vehicle_json.

print("Đối tượng Vehicle dưới dạng JSON:")
print(vehicle_json)

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ thấy kết quả sau:

Đối tượng Vehicle dưới dạng JSON:
{"name": "Toyota Rav4", "engine": "2.5L", "price": 32000}

Vậy là ,mình đã hoàn thành việc chuyển đổi đối tượng Python thành định dạng JSON bằng thư viện json trong Python. Việc này rất hữu ích khi bạn cần lưu trữ hoặc truyền dữ liệu dưới dạng chuỗi JSON. Chúc các bạn thành công và tiếp tục tìm hiểu thêm về các khả năng tuyệt vời của ngôn ngữ lập trình Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top