CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi đối tượng Vehicle sau thành JSON trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chuyển đổi một đối tượng Python thành định dạng JSON sử dụng thư viện json. Ta sẽ thực hiện qua ví dụ cụ thể với lớp đối tượng "Vehicle" để rõ ràng hơn. Hãy cùng bắt đầu!

Bước 1: Import thư viện json và định nghĩa lớp Vehicle

Trước hết, mình cần import thư viện json để làm việc với JSON trong Python. Sau đó, mình định nghĩa lớp Vehicle với các thuộc tính như tên, động cơ và giá.

import json

class Vehicle:
  def __init__(self, name, engine, price):
    self.name = name
    self.engine = engine
    self.price = price

Bước 2: Tạo đối tượng Vehicle và chuyển đổi thành từ điển

Tiếp theo, mình tạo một đối tượng Vehicle với các giá trị tương ứng. Sau đó, chuyển đối tượng này thành một từ điển, sử dụng các thuộc tính của đối tượng như là các khóa (keys) và giá trị tương ứng là các giá trị (values) trong từ điển.

vehicle = Vehicle("Toyota Rav4", "2.5L", 32000)

vehicle_dict = {
  "name": vehicle.name,
  "engine": vehicle.engine,
  "price": vehicle.price
}

Bước 3: Chuyển từ điển thành định dạng JSON

Bước cuối cùng là chuyển từ điển đã tạo thành định dạng JSON bằng cách sử dụng hàm json.dumps(). Kết quả sẽ là một chuỗi JSON.

vehicle_json = json.dumps(vehicle_dict)

Kết quả

Sau khi đã thực hiện các bước trên, đã thành công chuyển đổi đối tượng Vehicle thành định dạng JSON. Để xem kết quả, ta chỉ cần in ra giá trị của biến vehicle_json.

print("Đối tượng Vehicle dưới dạng JSON:")
print(vehicle_json)

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ thấy kết quả sau:

Đối tượng Vehicle dưới dạng JSON:
{"name": "Toyota Rav4", "engine": "2.5L", "price": 32000}

Vậy là ,mình đã hoàn thành việc chuyển đổi đối tượng Python thành định dạng JSON bằng thư viện json trong Python. Việc này rất hữu ích khi bạn cần lưu trữ hoặc truyền dữ liệu dưới dạng chuỗi JSON. Chúc các bạn thành công và tiếp tục tìm hiểu thêm về các khả năng tuyệt vời của ngôn ngữ lập trình Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top