CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra xem json sau hợp lệ hay không hợp lệ trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kiểm tra tính hợp lệ của một định dạng JSON và cách sửa chữa nếu nó không hợp lệ. Ta sẽ sử dụng bài tập thực tế để minh họa: kiểm tra và sửa một định dạng JSON không hợp lệ thành một JSON hợp lệ.

Đề bài:

{
  "công ty":{
   "người lao động":{
     "tên:"emma",
     "phải trả":{
      "lương":7000
      "tiền thưởng":800
     }
   }
  }
}

Bước 1: Import thư viện json

Đầu tiên, mình cần import thư viện json để làm việc với JSON trong Python.

import json

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của JSON

Mình sử dụng hàm json.loads() để cố gắng chuyển đổi dữ liệu từ chuỗi JSON thành một đối tượng Python. Nếu dữ liệu JSON không hợp lệ, hàm này sẽ ném ra một ngoại lệ json.JSONDecodeError. Mình có thể bắt ngoại lệ này để xác định tính hợp lệ của JSON.

json_data = '''{
  "công ty":{
   "người lao động":{
     "tên:"emma",
     "phải trả":{
      "lương":7000
      "tiền thưởng":800
     }
   }
  }
}'''

try:
  json_object = json.loads(json_data)
  print("JSON hợp lệ")
except json.JSONDecodeError as e:
  print("JSON không hợp lệ:", e)

Bước 3: Sửa chữa JSON không hợp lệ

Trong ví dụ này, JSON không hợp lệ do thiếu dấu ngoặc kép ở trường "tên". Mình sẽ sửa nó để biến nó thành JSON hợp lệ.

# Sửa chữa JSON không hợp lệ
json_data_fixed = '''{
  "công ty":{
   "người lao động":{
     "tên":"emma",
     "phải trả":{
      "lương":7000,
      "tiền thưởng":800
     }
   }
  }
}'''

# Chuyển đổi JSON hợp lệ thành đối tượng Python
json_object_fixed = json.loads(json_data_fixed)

# In ra dữ liệu đã sửa chữa
print(json_object_fixed)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, nếu JSON là hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo "JSON hợp lệ" và sau đó in ra đối tượng Python tương ứng. Nếu JSON không hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi cụ thể về sai sót trong JSON.

Nếu bạn muốn sửa chữa JSON không hợp lệ, bạn chỉ cần chỉnh sửa chuỗi JSON như đã minh họa trong ví dụ trên.

Trong bài viết này, mình đã thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của một định dạng JSON và cách sửa chữa nếu nó không hợp lệ. Điều này rất hữu ích khi bạn làm việc với dữ liệu JSON từ nguồn bên ngoài và cần đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Chúc các bạn thành công và tiếp tục tìm hiểu về JSON và Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top