CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy cập khóa 'salary' lồng nhau từ JSON sau bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập và in giá trị của khóa "salary" từ dữ liệu JSON đã cho. Hãy cùng đi từng bước và xem kết quả tương ứng.

Bước 1: Định nghĩa dữ liệu JSON

Trước hết, mình cần định nghĩa dữ liệu JSON mà chúng ta muốn truy cập.

sampleJson = """{ 
  "company":{ 
   "employee":{ 
     "name":"emma",
     "payble":{ 
      "salary":7000,
      "bonus":800
     }
   }
  }
}"""

Dữ liệu này chứa các khóa lồng nhau trong định dạng JSON.

Mình sử dụng thư viện JSON để làm việc với dữ liệu JSON.

Bước 2: Truy cập và in giá trị của khóa lồng nhau

Để truy cập giá trị của khóa "salary" lồng nhau, ta cần phải thực hiện nhiều bước truy cập.

import json

# Chuyển chuỗi JSON thành đối tượng Python
jsonData = json.loads(sampleJson)

# Truy cập giá trị của khóa "salary"
salary_value = jsonData["company"]["employee"]["payble"]["salary"]

# In giá trị của khóa "salary"
print("Giá trị của khóa 'salary':", salary_value)

Kết quả

Giá trị của khóa 'salary': 7000

Kết quả cho thấy rằng chúng ta đã thành công truy cập và in giá trị của khóa "salary" từ dữ liệu JSON.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách truy cập và in giá trị của khóa lồng nhau từ dữ liệu JSON trong Python. Việc làm việc với dữ liệu phức tạp như JSON lồng nhau có thể phức tạp, nhưng thông qua việc sử dụng thư viện JSON và các thao tác truy cập phù hợp,có thể dễ dàng truy cập thông tin trong dữ liệu này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top