CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy cập khóa 'salary' lồng nhau từ JSON sau bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập và in giá trị của khóa "salary" từ dữ liệu JSON đã cho. Hãy cùng đi từng bước và xem kết quả tương ứng.

Bước 1: Định nghĩa dữ liệu JSON

Trước hết, mình cần định nghĩa dữ liệu JSON mà chúng ta muốn truy cập.

sampleJson = """{ 
  "company":{ 
   "employee":{ 
     "name":"emma",
     "payble":{ 
      "salary":7000,
      "bonus":800
     }
   }
  }
}"""

Dữ liệu này chứa các khóa lồng nhau trong định dạng JSON.

Mình sử dụng thư viện JSON để làm việc với dữ liệu JSON.

Bước 2: Truy cập và in giá trị của khóa lồng nhau

Để truy cập giá trị của khóa "salary" lồng nhau, ta cần phải thực hiện nhiều bước truy cập.

import json

# Chuyển chuỗi JSON thành đối tượng Python
jsonData = json.loads(sampleJson)

# Truy cập giá trị của khóa "salary"
salary_value = jsonData["company"]["employee"]["payble"]["salary"]

# In giá trị của khóa "salary"
print("Giá trị của khóa 'salary':", salary_value)

Kết quả

Giá trị của khóa 'salary': 7000

Kết quả cho thấy rằng chúng ta đã thành công truy cập và in giá trị của khóa "salary" từ dữ liệu JSON.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách truy cập và in giá trị của khóa lồng nhau từ dữ liệu JSON trong Python. Việc làm việc với dữ liệu phức tạp như JSON lồng nhau có thể phức tạp, nhưng thông qua việc sử dụng thư viện JSON và các thao tác truy cập phù hợp,có thể dễ dàng truy cập thông tin trong dữ liệu này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top