CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy cập giá trị của key2 từ JSON sau trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập giá trị của một khóa cụ thể từ chuỗi JSON trong Python. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và kiểm tra kết quả tương ứng.

Bước 1: Định nghĩa chuỗi JSON

Đầu tiên, mình cần định nghĩa chuỗi JSON mà muốn truy cập.

sampleJson = """{"key1": "value1", "key2": "value2"}"""

Chuỗi JSON này chứa các cặp khóa-giá trị trong định dạng JSON.

Bước 2: Sử dụng thư viện JSON

Python cung cấp một thư viện JSON tích hợp sẵn để làm việc với định dạng JSON.

import json

# Chuyển chuỗi JSON thành đối tượng Python
jsonData = json.loads(sampleJson)

Mình sử dụng hàm json.loads() để chuyển chuỗi JSON thành một đối tượng Python.

Bước 3: Truy cập giá trị của khóa

Sau khi đã chuyển chuỗi JSON thành đối tượng Python, chúng ta có thể truy cập giá trị của khóa bằng cách sử dụng tên khóa.

# Truy cập giá trị của khóa "key2"
key2_value = jsonData["key2"]

# Hiển thị giá trị của khóa "key2"
print("Giá trị của khóa 'key2':", key2_value)

Kết quả

Giá trị của khóa 'key2': value2

Kết quả cho thấy rằng mình đã thành công truy cập giá trị của khóa "key2" từ chuỗi JSON.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách truy cập giá trị của một khóa cụ thể từ chuỗi JSON trong Python. Qua việc sử dụng thư viện JSON tích hợp sẵn, ta có thể dễ dàng làm việc với định dạng JSON và truy cập thông tin trong nó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top