CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy cập giá trị của key2 từ JSON sau trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập giá trị của một khóa cụ thể từ chuỗi JSON trong Python. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và kiểm tra kết quả tương ứng.

Bước 1: Định nghĩa chuỗi JSON

Đầu tiên, mình cần định nghĩa chuỗi JSON mà muốn truy cập.

sampleJson = """{"key1": "value1", "key2": "value2"}"""

Chuỗi JSON này chứa các cặp khóa-giá trị trong định dạng JSON.

Bước 2: Sử dụng thư viện JSON

Python cung cấp một thư viện JSON tích hợp sẵn để làm việc với định dạng JSON.

import json

# Chuyển chuỗi JSON thành đối tượng Python
jsonData = json.loads(sampleJson)

Mình sử dụng hàm json.loads() để chuyển chuỗi JSON thành một đối tượng Python.

Bước 3: Truy cập giá trị của khóa

Sau khi đã chuyển chuỗi JSON thành đối tượng Python, chúng ta có thể truy cập giá trị của khóa bằng cách sử dụng tên khóa.

# Truy cập giá trị của khóa "key2"
key2_value = jsonData["key2"]

# Hiển thị giá trị của khóa "key2"
print("Giá trị của khóa 'key2':", key2_value)

Kết quả

Giá trị của khóa 'key2': value2

Kết quả cho thấy rằng mình đã thành công truy cập giá trị của khóa "key2" từ chuỗi JSON.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách truy cập giá trị của một khóa cụ thể từ chuỗi JSON trong Python. Qua việc sử dụng thư viện JSON tích hợp sẵn, ta có thể dễ dàng làm việc với định dạng JSON và truy cập thông tin trong nó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top