CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi JSON sau thành Vehicle Object trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chuyển đổi một định dạng JSON thành một đối tượng Python, cụ thể là đối tượng "Vehicle". Mình sẽ sử dụng dữ liệu JSON như ví dụ và thực hiện các bước để chuyển đổi nó thành một đối tượng Python. Bài tập này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với JSON trong Python. Bắt đầu thôi!

Đề bài :

{ "tên": "Toyota Rav4", "động cơ": "2.5L", "giá": 32000 } 

Ví dụ: Ta có thể truy cập Vehicle Object bằng cách sử dụng toán tử dấu chấm như thế này.

 xeObj.name, xeObj.động cơ, xeObj.price

Bước 1: Import thư viện json và định nghĩa lớp Vehicle

Trước hết, mình cần import thư viện json để làm việc với JSON trong Python. Đồng thời, ta sẽ định nghĩa lại lớp Vehicle giống như trong ví dụ trước.

import json

class Vehicle:
  def __init__(self, name, engine, price):
    self.name = name
    self.engine = engine
    self.price = price

Bước 2: Dữ liệu JSON và hàm chuyển đổi

Giả sử mình có dữ liệu JSON sau:

{
  "tên": "Toyota Rav4",
  "động cơ": "2.5L",
  "giá": 32000
}

Mình sẽ sử dụng hàm json.loads() để chuyển đổi JSON thành một từ điển Python.

json_data = '''{
  "tên": "Toyota Rav4",
  "động cơ": "2.5L",
  "giá": 32000
}'''

vehicle_dict = json.loads(json_data)

Bước 3: Tạo đối tượng Vehicle từ từ điển

Tiếp theo, ta sử dụng các giá trị trong từ điển đã tạo để khởi tạo đối tượng Vehicle.

vehicle = Vehicle(vehicle_dict["tên"], vehicle_dict["động cơ"], vehicle_dict["giá"])

Bước 4: Truy cập thuộc tính của đối tượng Vehicle

Bây giờ bạn đã có đối tượng Vehicle từ dữ liệu JSON, bạn có thể truy cập các thuộc tính của nó bằng cách sử dụng toán tử dấu chấm như sau:

print("Tên xe:", vehicle.name)
print("Động cơ:", vehicle.engine)
print("Giá:", vehicle.price)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Tên xe: Toyota Rav4
Động cơ: 2.5L
Giá: 32000

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc chuyển đổi định dạng JSON thành một đối tượng Python và truy cập vào các thuộc tính của nó. Việc này thể hiện cách làm việc linh hoạt giữa JSON và đối tượng trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục tìm hiểu thêm về Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top