CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi JSON sau thành Vehicle Object trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chuyển đổi một định dạng JSON thành một đối tượng Python, cụ thể là đối tượng "Vehicle". Mình sẽ sử dụng dữ liệu JSON như ví dụ và thực hiện các bước để chuyển đổi nó thành một đối tượng Python. Bài tập này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với JSON trong Python. Bắt đầu thôi!

Đề bài :

{ "tên": "Toyota Rav4", "động cơ": "2.5L", "giá": 32000 } 

Ví dụ: Ta có thể truy cập Vehicle Object bằng cách sử dụng toán tử dấu chấm như thế này.

 xeObj.name, xeObj.động cơ, xeObj.price

Bước 1: Import thư viện json và định nghĩa lớp Vehicle

Trước hết, mình cần import thư viện json để làm việc với JSON trong Python. Đồng thời, ta sẽ định nghĩa lại lớp Vehicle giống như trong ví dụ trước.

import json

class Vehicle:
  def __init__(self, name, engine, price):
    self.name = name
    self.engine = engine
    self.price = price

Bước 2: Dữ liệu JSON và hàm chuyển đổi

Giả sử mình có dữ liệu JSON sau:

{
  "tên": "Toyota Rav4",
  "động cơ": "2.5L",
  "giá": 32000
}

Mình sẽ sử dụng hàm json.loads() để chuyển đổi JSON thành một từ điển Python.

json_data = '''{
  "tên": "Toyota Rav4",
  "động cơ": "2.5L",
  "giá": 32000
}'''

vehicle_dict = json.loads(json_data)

Bước 3: Tạo đối tượng Vehicle từ từ điển

Tiếp theo, ta sử dụng các giá trị trong từ điển đã tạo để khởi tạo đối tượng Vehicle.

vehicle = Vehicle(vehicle_dict["tên"], vehicle_dict["động cơ"], vehicle_dict["giá"])

Bước 4: Truy cập thuộc tính của đối tượng Vehicle

Bây giờ bạn đã có đối tượng Vehicle từ dữ liệu JSON, bạn có thể truy cập các thuộc tính của nó bằng cách sử dụng toán tử dấu chấm như sau:

print("Tên xe:", vehicle.name)
print("Động cơ:", vehicle.engine)
print("Giá:", vehicle.price)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Tên xe: Toyota Rav4
Động cơ: 2.5L
Giá: 32000

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc chuyển đổi định dạng JSON thành một đối tượng Python và truy cập vào các thuộc tính của nó. Việc này thể hiện cách làm việc linh hoạt giữa JSON và đối tượng trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục tìm hiểu thêm về Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top