CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển chuỗi thành đối tượng datetime trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi một chuỗi đại diện cho ngày tháng thành một đối tượng DateTime trong Python. Điều này giúp bạn làm quen với cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python.

Bài tập chuyển chuỗi thành đối tượng DateTime

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Khai báo chuỗi đại diện cho ngày tháng dưới dạng đã cho.
  • Chuyển đổi chuỗi đó thành một đối tượng DateTime.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo chuỗi đại diện cho ngày tháng

Bắt đầu bằng cách khai báo chuỗi đại diện cho ngày tháng dưới dạng đã cho:

date_string = "Feb 25 2020 4:20PM"

Bước 2: Chuyển đổi chuỗi thành đối tượng DateTime

Để chuyển đổi chuỗi đại diện cho ngày tháng thành đối tượng DateTime, bạn cần sử dụng hàm strptime() từ thư viện datetime.

from datetime import datetime

date_object = datetime.strptime(date_string, "%b %d %Y %I:%M%p")

Trong đó, "%b %d %Y %I:%M%p" là chuỗi định dạng để chỉ ra cách đọc và phân tích dữ liệu trong chuỗi.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình.

print("Đối tượng DateTime đã chuyển đổi:", date_object)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình đối tượng DateTime sau khi đã chuyển đổi:

Đối tượng DateTime đã chuyển đổi: 2020-02-25 16:20:00

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách chuyển đổi chuỗi đại diện cho ngày tháng thành đối tượng DateTime trong Python bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top