CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ngày giờ hiện tại bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện datetime để in ra ngày và giờ hiện tại. Điều này giúp bạn làm quen với cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python.

Bài tập in ngày giờ hiện tại bằng DateTime

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để lấy ngày và giờ hiện tại.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để lấy ngày và giờ hiện tại:

from datetime import datetime

current_datetime = datetime.now()

Bước 2: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày và giờ hiện tại:", current_datetime)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày và giờ hiện tại:

Ngày và giờ hiện tại: 2023-08-10 10:30:00

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng thư viện datetime để lấy và in ra ngày và giờ hiện tại trong Python. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng, cũng như cách sử dụng thư viện datetime để thực hiện các thao tác liên quan.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top