CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In thời gian hiện tại tính bằng mili giây trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách in ra thời gian hiện tại tính bằng mili giây bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách làm việc với thời gian và đơn vị đo lường nhỏ hơn.

Bài tập in thời gian hiện tại tính bằng mili giây bằng DateTime trong Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để lấy thời gian hiện tại.
  • Chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để lấy thời gian hiện tại:

from datetime import datetime

Bước 2: Chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây

Để chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây, bạn có thể sử dụng phương thức timestamp() từ đối tượng datetime.

current_time = datetime.now()
milliseconds = current_time.timestamp() * 1000

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Thời gian hiện tại tính bằng mili giây:", milliseconds)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình thời gian hiện tại tính bằng mili giây:

Thời gian hiện tại tính bằng mili giây: 1628551147000.0

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng phương thức timestamp() từ thư viện datetime để chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và đơn vị đo lường nhỏ hơn trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top