CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In thời gian hiện tại tính bằng mili giây trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách in ra thời gian hiện tại tính bằng mili giây bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách làm việc với thời gian và đơn vị đo lường nhỏ hơn.

Bài tập in thời gian hiện tại tính bằng mili giây bằng DateTime trong Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để lấy thời gian hiện tại.
  • Chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để lấy thời gian hiện tại:

from datetime import datetime

Bước 2: Chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây

Để chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây, bạn có thể sử dụng phương thức timestamp() từ đối tượng datetime.

current_time = datetime.now()
milliseconds = current_time.timestamp() * 1000

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Thời gian hiện tại tính bằng mili giây:", milliseconds)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình thời gian hiện tại tính bằng mili giây:

Thời gian hiện tại tính bằng mili giây: 1628551147000.0

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng phương thức timestamp() từ thư viện datetime để chuyển đổi thời gian hiện tại thành mili giây. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và đơn vị đo lường nhỏ hơn trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top