CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thêm một tuần (7 ngày) và 12 giờ vào một ngày đã cho trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách thêm một khoảng thời gian cụ thể (một tuần và 12 giờ) vào một ngày đã cho bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách thực hiện các phép toán với thời gian và ngày tháng.

Bài tập thêm một tuần và 12 giờ vào một ngày đã cho bằng DateTime

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày và giờ đã cho.
  • Thêm một tuần (7 ngày) và 12 giờ vào ngày và giờ đã cho.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày và giờ đã cho:

from datetime import datetime, timedelta

Bước 2: Thêm một tuần và 12 giờ vào ngày và giờ đã cho

Để thêm một tuần (7 ngày) và 12 giờ vào ngày và giờ đã cho, bạn có thể sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime.

given_date = datetime(2023, 8, 18, 10, 0, 0)
new_date = given_date + timedelta(weeks=1, hours=12)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày sau khi thêm một tuần và 12 giờ:", new_date)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày sau khi đã thêm một tuần và 12 giờ:

Ngày sau khi thêm một tuần và 12 giờ: 2023-08-25 22:00:00

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime để thực hiện các phép toán với thời gian. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python và cách thực hiện các thao tác phức tạp hơn với thời gian.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top