CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thêm một tuần (7 ngày) và 12 giờ vào một ngày đã cho trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách thêm một khoảng thời gian cụ thể (một tuần và 12 giờ) vào một ngày đã cho bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách thực hiện các phép toán với thời gian và ngày tháng.

Bài tập thêm một tuần và 12 giờ vào một ngày đã cho bằng DateTime

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày và giờ đã cho.
  • Thêm một tuần (7 ngày) và 12 giờ vào ngày và giờ đã cho.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày và giờ đã cho:

from datetime import datetime, timedelta

Bước 2: Thêm một tuần và 12 giờ vào ngày và giờ đã cho

Để thêm một tuần (7 ngày) và 12 giờ vào ngày và giờ đã cho, bạn có thể sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime.

given_date = datetime(2023, 8, 18, 10, 0, 0)
new_date = given_date + timedelta(weeks=1, hours=12)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày sau khi thêm một tuần và 12 giờ:", new_date)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày sau khi đã thêm một tuần và 12 giờ:

Ngày sau khi thêm một tuần và 12 giờ: 2023-08-25 22:00:00

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime để thực hiện các phép toán với thời gian. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python và cách thực hiện các thao tác phức tạp hơn với thời gian.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top