CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trừ một tuần (7 ngày) từ một ngày nhất định trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách trừ một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: một tuần) từ một ngày đã cho bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python.

Bài tập trừ một tuần (7 ngày) từ một ngày nhất định bằng DateTime bằng Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày đã cho.
  • Trừ một tuần (7 ngày) từ ngày đã cho.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày đã cho:

from datetime import datetime, timedelta

given_date = datetime(2020, 2, 25)

Bước 2: Trừ một tuần từ ngày đã cho

Để trừ một tuần (7 ngày) từ ngày đã cho, bạn có thể sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime.

one_week_ago = given_date - timedelta(days=7)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày sau khi trừ một tuần:", one_week_ago)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày sau khi đã trừ một tuần:

Ngày sau khi trừ một tuần: 2020-02-18 00:00:00

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng lớp timedelta trong thư viện datetime để thực hiện các phép toán với thời gian. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python và cách thực hiện các thao tác phức tạp hơn với thời gian.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top