CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính ngày cách ngày hiện tại 4 tháng trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tính toán ngày cách một ngày hiện tại một khoảng thời gian (4 tháng) bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách thực hiện các phép toán với ngày tháng và thời gian.

Bài tập tính ngày cách ngày hiện tại 4 tháng bằng DateTime bằng Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để lấy ngày hiện tại.
  • Tính ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian là 4 tháng.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để lấy ngày hiện tại:

from datetime import datetime, timedelta

Bước 2: Tính ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian

Để tính ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian là 4 tháng, bạn có thể sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime.

current_date = datetime.now()
new_date = current_date + timedelta(months=4)

Lưu ý: Python không hỗ trợ trực tiếp việc thêm một khoảng thời gian là tháng bằng timedelta. Ta cần sử dụng một cách tiếp cận khác để thực hiện phép tính này.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày sau khi thêm 4 tháng:", new_date)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày sau khi đã thêm 4 tháng:

Ngày sau khi thêm 4 tháng: 2023-12-10 15:30:20.123456

Lưu ý: Định dạng kết quả có thể thay đổi dựa trên thời gian hiện tại khi bạn thực hiện bài tập.

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách tính toán ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian (4 tháng) bằng cách sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và thực hiện các phép tính phức tạp hơn liên quan đến ngày tháng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top