CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính ngày cách ngày hiện tại 4 tháng trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tính toán ngày cách một ngày hiện tại một khoảng thời gian (4 tháng) bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách thực hiện các phép toán với ngày tháng và thời gian.

Bài tập tính ngày cách ngày hiện tại 4 tháng bằng DateTime bằng Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để lấy ngày hiện tại.
  • Tính ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian là 4 tháng.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để lấy ngày hiện tại:

from datetime import datetime, timedelta

Bước 2: Tính ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian

Để tính ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian là 4 tháng, bạn có thể sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime.

current_date = datetime.now()
new_date = current_date + timedelta(months=4)

Lưu ý: Python không hỗ trợ trực tiếp việc thêm một khoảng thời gian là tháng bằng timedelta. Ta cần sử dụng một cách tiếp cận khác để thực hiện phép tính này.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày sau khi thêm 4 tháng:", new_date)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày sau khi đã thêm 4 tháng:

Ngày sau khi thêm 4 tháng: 2023-12-10 15:30:20.123456

Lưu ý: Định dạng kết quả có thể thay đổi dựa trên thời gian hiện tại khi bạn thực hiện bài tập.

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách tính toán ngày cách ngày hiện tại một khoảng thời gian (4 tháng) bằng cách sử dụng lớp timedelta từ thư viện datetime. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và thực hiện các phép tính phức tạp hơn liên quan đến ngày tháng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Top