CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm thứ trong tuần của một ngày cho trước trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tìm thứ trong tuần của một ngày đã cho bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể.

Bài tập tìm thứ trong tuần của một ngày cho trước bằng DateTime bằng Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày đã cho.
  • Xác định thứ trong tuần của ngày đã cho.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày đã cho:

from datetime import datetime

Bước 2: Xác định thứ trong tuần của ngày đã cho

Để xác định thứ trong tuần của ngày đã cho, bạn có thể sử dụng phương thức weekday() từ đối tượng datetime.

given_date = datetime(2020, 7, 26)
day_of_week = given_date.weekday()

Trong đó, weekday() trả về một số nguyên biểu thị thứ trong tuần, với thứ hai là 0 và chủ nhật là 6.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

days = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"]
print("Ngày đã cho là thứ:", days[day_of_week])

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình thứ trong tuần của ngày đã cho:

Ngày đã cho là thứ: Sunday

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể bằng cách sử dụng phương thức weekday() từ thư viện datetime. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python và cách xác định các thông tin liên quan đến ngày tháng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top