CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm thứ trong tuần của một ngày cho trước trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tìm thứ trong tuần của một ngày đã cho bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể.

Bài tập tìm thứ trong tuần của một ngày cho trước bằng DateTime bằng Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày đã cho.
  • Xác định thứ trong tuần của ngày đã cho.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày đã cho:

from datetime import datetime

Bước 2: Xác định thứ trong tuần của ngày đã cho

Để xác định thứ trong tuần của ngày đã cho, bạn có thể sử dụng phương thức weekday() từ đối tượng datetime.

given_date = datetime(2020, 7, 26)
day_of_week = given_date.weekday()

Trong đó, weekday() trả về một số nguyên biểu thị thứ trong tuần, với thứ hai là 0 và chủ nhật là 6.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

days = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"]
print("Ngày đã cho là thứ:", days[day_of_week])

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình thứ trong tuần của ngày đã cho:

Ngày đã cho là thứ: Sunday

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể bằng cách sử dụng phương thức weekday() từ thư viện datetime. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong Python và cách xác định các thông tin liên quan đến ngày tháng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top