CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi ngày giờ sau thành một chuỗi trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi một ngày và giờ đã cho thành một chuỗi bằng cách sử dụng thư viện datetime. Điều này giúp bạn làm quen với cách biểu diễn thời gian và ngày tháng dưới dạng chuỗi.

Bài tập chuyển đổi ngày giờ thành chuỗi bằng DateTime trong Python

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

  • Sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày và giờ đã cho.
  • Chuyển đổi ngày và giờ đã cho thành một chuỗi.
  • In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Sử dụng thư viện datetime

Bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện datetime để khai báo ngày và giờ đã cho:

from datetime import datetime

Bước 2: Chuyển đổi ngày và giờ thành chuỗi

Để chuyển đổi ngày và giờ thành chuỗi, bạn có thể sử dụng phương thức strftime() từ đối tượng datetime.

given_date = datetime(2023, 4, 25)
date_string = given_date.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

Trong đó, " %Y-%m-%d %H:%M:%S" là một chuỗi định dạng để biểu diễn ngày và giờ.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình:

print("Ngày và giờ dưới dạng chuỗi:", date_string)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình ngày và giờ đã cho dưới dạng chuỗi:

Ngày và giờ dưới dạng chuỗi: 2023-04-25 00:00:00

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng phương thức strftime() từ thư viện datetime để chuyển đổi ngày và giờ thành chuỗi theo định dạng mong muốn. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và biểu diễn thời gian và ngày tháng dưới dạng chuỗi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top