CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm tổng số ô tô của mỗi công ty bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để đếm tổng số ô tô của mỗi công ty từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("D:\\Python\\Articles\\pandas\\automobile-dataset\\Automobile_data.csv")

Bước 2: Đếm số ô tô của mỗi công ty

Mình sử dụng phương thức .value_counts() của Pandas để đếm số ô tô của mỗi công ty dựa trên cột 'company'.

# Đếm số ô tô của mỗi công ty
car_counts = df['company'].value_counts()

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình in kết quả, tức là số ô tô của mỗi công ty.

# In kết quả
print("Python Pandas đếm tổng số xe mỗi công ty:")
print(car_counts)

Kết quả sẽ hiển thị số ô tô của mỗi công ty từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

anh29 jpg

Mình đã sử dụng Pandas để đếm tổng số ô tô của mỗi công ty từ file dữ liệu. Kết quả này giúp bạn biết được phân phối của các hãng ô tô trong file dữ liệu của bạn và có thể làm việc tiếp theo dựa trên thông tin này, ví dụ như phân tích thị trường hoặc lập kế hoạch tiếp thị.

Kết quả này giúp bạn hiểu được phân phối của các hãng ô tô trong file dữ liệu của bạn và có thể sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, bao gồm phân tích thị trường, lập kế hoạch tiếp thị, hoặc nghiên cứu thị trường ô tô. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top