CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In toàn bộ chi tiết xe Toyota bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để in toàn bộ chi tiết về các xe của hãng Toyota từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("D:\\Python\\Articles\\pandas\\automobile-dataset\\Automobile_data.csv")

Bước 2: Lọc chi tiết xe Toyota

Mình sẽ sử dụng Pandas để lọc file dữ liệu và chỉ chọn các chi tiết xe của hãng Toyota.

# Lọc file dữ liệu để chỉ bao gồm các chi tiết xe của hãng Toyota
car_manufacturers = df.groupby('company')
toyota_df = car_manufacturers.get_group('Toyota')

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in toàn bộ chi tiết về các xe của hãng Toyota.

# In toàn bộ chi tiết xe của hãng Toyota
print("Python Pandas in tất cả dữ liệu xe Toyota:")
print(toyota_df)

Kết quả sẽ hiển thị tất cả chi tiết về các xe của hãng Toyota từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

anh27 jpg

Hiển thị tất cả chi tiết về các xe của hãng Toyota

Kết quả giúp bạn xem thông tin chi tiết về các mẫu xe của hãng Toyota trong file dữ liệu của bạn và làm việc tiếp theo dựa trên thông tin này, ví dụ như phân tích dữ liệu hoặc thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu cụ thể. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top