CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In năm hàng đầu tiên và cuối cùng từ file dữ liệu bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ thực hiện việc in ra năm hàng đầu tiên và cuối cùng từ file dữ liệu đã cho bằng thư viện Pandas trong Python. Điều này giúp mình hiểu sơ lược về dữ liệu mà ta đang làm việc và kiểm tra các giá trị ban đầu và cuối cùng trong file dữ liệu.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần thay đổi đường dẫn file CSV để phù hợp với nơi bạn lưu trữ nó.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("D:\\Python\\Articles\\pandas\\automobile-dataset\\Automobile_data.csv")

Bước 2: In ra năm hàng đầu tiên

Để in ra năm hàng đầu tiên, bạn có thể sử dụng phương thức .head(n) của đối tượng DataFrame để hiển thị n hàng đầu tiên của dữ liệu. Trong trường hợp này, mình sẽ in ra 5 hàng đầu tiên.

# In ra 5 hàng đầu tiên
print("Python Pandas in 5 hàng đầu tiên:")
print(df.head(5))

Kết quả sẽ hiển thị 5 hàng đầu tiên của file dữ liệu.

Bước 3: In ra năm hàng cuối cùng

Để in ra năm hàng cuối cùng, bạn có thể sử dụng phương thức .tail(n) của đối tượng DataFrame để hiển thị n hàng cuối cùng của dữ liệu. Trong trường hợp này, ta sẽ in ra 5 hàng cuối cùng.

# In ra 5 hàng cuối cùng
print("Python Pandas in 5 hàng cuối cùng:")
print(df.tail(5))

Kết quả sẽ hiển thị 5 hàng cuối cùng của file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

anh26 jpg

Như bạn có thể thấy, mình đã in ra 5 hàng đầu tiên và 5 hàng cuối cùng của file dữ liệu bằng thư viện Pandas trong Python.

Trong bài viết này, mình đã học cách in ra năm hàng đầu tiên và cuối cùng từ file dữ liệu bằng thư viện Pandas trong Python. Việc này giúp bạn kiểm tra và hiểu sơ lược về dữ liệu mà chúng ta đang xử lý. Để thực hiện điều này, bạn đã thực hiện các bước sau:

  • Import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV.
  • Sử dụng .head(n) để in ra năm hàng đầu tiên của dữ liệu.
  • Sử dụng .tail(n) để in ra năm hàng cuối cùng của dữ liệu.

Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn trong việc làm việc với dữ liệu bằng Python và thư viện Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top