CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm giá xe Higesht của từng hãng bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để tìm giá xe cao nhất của mỗi hãng ô tô từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ tệp CSV
df = pd.read_csv("Đường_dẫn_đến_file.csv")

Bước 2: Tìm giá xe cao nhất của mỗi hãng

Mình sẽ sử dụng Pandas để nhóm các xe theo hãng và sau đó tìm giá cao nhất trong mỗi nhóm.

# Nhóm các xe theo hãng và tìm giá cao nhất
car_manufacturers = df.groupby('company')
price_df = car_manufacturers['price'].max()

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in kết quả, tức là giá xe cao nhất của mỗi hãng.

# In kết quả
print("Python Pandas in xe giá cao nhất của mỗi công ty:")
print(price_df)

Kết quả sẽ hiển thị giá xe cao nhất của mỗi hãng ô tô từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

Python Pandas in xe giá cao nhất của mỗi công ty:
company
alfa-romero   16500.0
audi       18920.0
bmw       41315.0
chevrolet     6575.0
dodge       6377.0
honda      12945.0
isuzu       6785.0
jaguar      36000.0
mazda      18344.0
mercedes-benz  45400.0
mitsubishi    8189.0
nissan      13499.0
porsche     37028.0
toyota      15750.0
volkswagen    9995.0
volvo      13415.0
Name: price, dtype: float64

Kết quả này giúp bạn biết được giá xe cao nhất của mỗi hãng ô tô trong file dữ liệu của bạn và có thể sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, bao gồm phân tích thị trường, lập kế hoạch tiếp thị, hoặc nghiên cứu thị trường ô tô. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top