CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp tất cả các ô tô theo cột giá bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để sắp xếp tất cả các ô tô theo cột giá từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ tệp CSV
df = pd.read_csv("Đường_dẫn_đến_file.csv")

Bước 2: Sắp xếp các ô tô theo cột giá

Mình sử dụng Pandas để sắp xếp các ô tô theo cột giá bằng cách sử dụng phương thức .sort_values(). Bạn có thể chỉ định cột hoặc các cột bạn muốn sắp xếp theo và thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần).

# Sắp xếp các ô tô theo cột giá giảm dần
df = df.sort_values(by='price', ascending=False)

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in kết quả, tức là danh sách các ô tô đã được sắp xếp theo giá.

# In kết quả - hiển thị 5 hàng đầu tiên
print("Python Pandas sắp xếp tất cả ô tô theo cột giá:")
print(df.head(5))

Kết quả sẽ hiển thị danh sách các ô tô đã được sắp xếp theo giá từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

anh31 jpg

Mình đã sử dụng Pandas để sắp xếp tất cả các ô tô theo cột giá giảm dần từ file dữ liệu. Kết quả này giúp bạn xem danh sách các ô tô theo thứ tự giá giảm dần và có thể lựa chọn mua ô tô dựa trên giá cả và thông tin khác.Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top