CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp tất cả các ô tô theo cột giá bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để sắp xếp tất cả các ô tô theo cột giá từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ tệp CSV
df = pd.read_csv("Đường_dẫn_đến_file.csv")

Bước 2: Sắp xếp các ô tô theo cột giá

Mình sử dụng Pandas để sắp xếp các ô tô theo cột giá bằng cách sử dụng phương thức .sort_values(). Bạn có thể chỉ định cột hoặc các cột bạn muốn sắp xếp theo và thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần).

# Sắp xếp các ô tô theo cột giá giảm dần
df = df.sort_values(by='price', ascending=False)

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in kết quả, tức là danh sách các ô tô đã được sắp xếp theo giá.

# In kết quả - hiển thị 5 hàng đầu tiên
print("Python Pandas sắp xếp tất cả ô tô theo cột giá:")
print(df.head(5))

Kết quả sẽ hiển thị danh sách các ô tô đã được sắp xếp theo giá từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

anh31 jpg

Mình đã sử dụng Pandas để sắp xếp tất cả các ô tô theo cột giá giảm dần từ file dữ liệu. Kết quả này giúp bạn xem danh sách các ô tô theo thứ tự giá giảm dần và có thể lựa chọn mua ô tô dựa trên giá cả và thông tin khác.Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top