CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm tên hãng ô tô đắt nhất bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để tìm tên hãng ô tô và giá của chiếc xe đắt nhất từ một file dữ liệu. Ta sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("D:\\Python\\Articles\\pandas\\automobile-dataset\\Automobile_data.csv")

Bước 2: Tìm xe đắt nhất

Mình sẽ sử dụng Pandas để lọc file dữ liệu và tìm chiếc xe có giá cao nhất. Sau đó, chúng ta sẽ trích xuất tên hãng ô tô và giá của chiếc xe này.

# Lọc file dữ liệu để tìm xe đắt nhất
most_expensive_car = df[['company', 'price']][df.price == df['price'].max()]

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in tên hãng ô tô và giá của chiếc xe đắt nhất.

# In kết quả
print("Python Pandas in tên xe đắt nhất:")
print(most_expensive_car)

Kết quả sẽ hiển thị tên hãng ô tô và giá của chiếc xe đắt nhất từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

Python Pandas in tên xe đắt nhất:
         company    price
35  Mercedes-Benz  45400.0

Mình đã xác định rằng chiếc xe đắt nhất trong file dữ liệu có tên hãng là "Mercedes-Benz" và giá là 45.400 đơn vị (đơn vị không được xác định trong file dữ liệu).

Điều này giúp bạn tìm ra thông tin về chiếc xe có giá trị cao nhất trong dữ liệu của mình và có thể làm việc tiếp theo dựa trên thông tin này, ví dụ: nghiên cứu về hãng xe này hoặc so sánh với các xe khác trong file dữ liệu. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top