CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm quãng đường đi được trung bình của mỗi hãng sản xuất ô tô bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để tìm quãng đường trung bình được đi của mỗi hãng sản xuất ô tô từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("Đường_dẫn_đến_file.csv")

Bước 2: Tìm quãng đường trung bình được đi của mỗi hãng

Mình sẽ sử dụng Pandas để nhóm các xe theo hãng và tính trung bình của cột 'average-mileage' trong mỗi nhóm.

# Nhóm các xe theo hãng và tính trung bình của quãng đường được đi
car_manufacturers = df.groupby('company')
mileage_df = car_manufacturers['average-mileage'].mean()

Bước 3: In hết quả

Cuối cùng, mình sẽ in kết quả, tức là quãng đường trung bình được đi của mỗi hãng.

# In kết quả
print("Python Pandas in số km trung bình của từng hãng sản xuất ô tô:")
print(mileage_df)

Kết quả sẽ hiển thị số km trung bình được đi của mỗi hãng sản xuất ô tô từ tập dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

Python Pandas in số km trung bình của từng hãng sản xuất ô tô:
company
alfa-romero   20.333333
audi       20.000000
bmw       19.000000
chevrolet    41.000000
dodge      31.000000
honda      26.333333
isuzu      33.333333
jaguar      14.333333
mazda      28.000000
mercedes-benz  18.000000
mitsubishi    29.500000
nissan      31.400000
porsche     17.000000
toyota      28.714286
volkswagen    31.750000
volvo      23.000000
Name: average-mileage, dtype: float64

Mình đã sử dụng Pandas để tính và in số km trung bình được đi của mỗi hãng sản xuất ô tô từ file dữ liệu. Kết quả này giúp bạn biết được mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của từng hãng ô tô trong tập dữ liệu của bạn và có thể sử dụng thông tin này để so sánh hiệu suất nhiên liệu giữa các hãng sản xuất. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top