BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một xâu đã cho trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ viết một chương trình Python để đảo ngược một xâu đã cho. Điều này có nghĩa là mình sẽ đảo ngược thứ tự của các ký tự trong xâu ban đầu.

Ta có thể sử dụng một số phương pháp trong Python để đảo ngược xâu đã cho. Cụ thể, có thể sử dụng slicing hoặc vòng lặp để thực hiện việc này. Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng slicing để đảo ngược xâu.

Đảo ngược một xâu đã cho trong Python

Dưới đây là chương trình Python để đảo ngược một xâu đã cho:

def dao_nguoc_xau(xau):
  # Sử dụng slicing để đảo ngược xâu
  xau_da_dao_nguoc = xau[::-1]
  return xau_da_dao_nguoc

# Hàm main để kiểm tra
def main():
  str1 = "PYnative"
  ket_qua = dao_nguoc_xau(str1)
  print(f"Sản lượng dự kiến: {ket_qua}")

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích kết quả:

 • Chương trình đưa ra một xâu đã cho là str1 = "PYnative".
 • Hàm dao_nguoc_xau được sử dụng để đảo ngược xâu bằng cách sử dụng slicing.
 • Trong Python, cú pháp slicing là xau[start:stop:step]. Khi ta không chỉ định start và stop, mà chỉ định step là -1, thì slicing sẽ đảo ngược xâu ban đầu.
 • Vì vậy, mình sử dụng xau[::-1] để đảo ngược xâu str1.
 • Kết quả dự kiến là xâu đã được đảo ngược evitanYP.

Kết quả:

Sản lượng dự kiến: evitanYP

Trên đây là một giải pháp sử dụng Python để đảo ngược một xâu đã cho. Hy vọng rằng blog này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với các bài toán liên quan đến xâu ký tự trong Python. Chúc bạn thành công trong việc viết các chương trình xử lý xâu ký tự phức tạp hơn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top