BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một xâu đã cho trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ viết một chương trình Python để đảo ngược một xâu đã cho. Điều này có nghĩa là mình sẽ đảo ngược thứ tự của các ký tự trong xâu ban đầu.

Ta có thể sử dụng một số phương pháp trong Python để đảo ngược xâu đã cho. Cụ thể, có thể sử dụng slicing hoặc vòng lặp để thực hiện việc này. Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng slicing để đảo ngược xâu.

Đảo ngược một xâu đã cho trong Python

Dưới đây là chương trình Python để đảo ngược một xâu đã cho:

def dao_nguoc_xau(xau):
  # Sử dụng slicing để đảo ngược xâu
  xau_da_dao_nguoc = xau[::-1]
  return xau_da_dao_nguoc

# Hàm main để kiểm tra
def main():
  str1 = "PYnative"
  ket_qua = dao_nguoc_xau(str1)
  print(f"Sản lượng dự kiến: {ket_qua}")

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích kết quả:

 • Chương trình đưa ra một xâu đã cho là str1 = "PYnative".
 • Hàm dao_nguoc_xau được sử dụng để đảo ngược xâu bằng cách sử dụng slicing.
 • Trong Python, cú pháp slicing là xau[start:stop:step]. Khi ta không chỉ định start và stop, mà chỉ định step là -1, thì slicing sẽ đảo ngược xâu ban đầu.
 • Vì vậy, mình sử dụng xau[::-1] để đảo ngược xâu str1.
 • Kết quả dự kiến là xâu đã được đảo ngược evitanYP.

Kết quả:

Sản lượng dự kiến: evitanYP

Trên đây là một giải pháp sử dụng Python để đảo ngược một xâu đã cho. Hy vọng rằng blog này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với các bài toán liên quan đến xâu ký tự trong Python. Chúc bạn thành công trong việc viết các chương trình xử lý xâu ký tự phức tạp hơn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top