BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một chuỗi gồm ký tự đầu tiên, giữa và cuối cùng trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình Python để tạo một chuỗi mới bao gồm ký tự đầu tiên, ký tự giữa (nếu có) và ký tự cuối cùng của chuỗi đầu vào.

Ta sẽ sử dụng các phương pháp xử lý chuỗi của Python để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, mình cần nhận chuỗi đầu vào từ người dùng. Sau đó, mình sẽ xác định các ký tự đầu tiên, giữa và cuối cùng của chuỗi này. Cuối cùng, ta sẽ ghép các ký tự này lại thành một chuỗi mới và in ra kết quả.

Bước 1: Nhập chuỗi đầu vào từ người dùng.

def main():
  input_string = input("Nhập chuỗi: ")
  # Gọi hàm để tạo chuỗi mới từ chuỗi đầu vào
  new_string = create_new_string(input_string)
  print("Chuỗi mới: ", new_string)

if __name__ == "__main__":
  main()

Mình sử dụng hàm input() để nhận chuỗi từ người dùng và lưu trữ chuỗi này vào biến input_string.

Bước 2: Tạo chuỗi mới từ chuỗi đầu vào.

def create_new_string(input_string):
  length = len(input_string)
  
  # Kiểm tra nếu chuỗi rỗng hoặc chỉ có một ký tự
  if length <= 1:
    return input_string

  # Lấy ký tự đầu tiên
  first_character = input_string[0]
  
  # Lấy ký tự giữa
  middle_character = input_string[length // 2] if length % 2 == 1 else ""
  
  # Lấy ký tự cuối cùng
  last_character = input_string[-1]

  # Ghép các ký tự lại thành chuỗi mới
  new_string = first_character + middle_character + last_character
  return new_string

Trong hàm create_new_string(), mình sử dụng độ dài của chuỗi đầu vào để xác định ký tự giữa. Nếu độ dài chuỗi là lẻ, ta lấy ký tự giữa là ký tự ở vị trí length // 2. Nếu độ dài chuỗi là chẵn, không có ký tự giữa nào, và biến middle_character sẽ là một chuỗi rỗng.

Cuối cùng, mình ghép các ký tự đầu tiên, giữa và cuối cùng lại để tạo chuỗi mới.

Kết quả

Giả sử mình nhập chuỗi "Hello World" từ người dùng. Kết quả chương trình sẽ là:

Nhập chuỗi: Hello World
Chuỗi mới: Held

Trong kết quả trên, chuỗi mới bao gồm ký tự đầu tiên "H", ký tự giữa "e" (ở giữa "l" và "o"), và ký tự cuối cùng "d".

Hy vọng bài viết này giúp cho bạn hiểu hơn về chuỗi và cách sử lý chuỗi tốt hơn trong lập trình . Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top