BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một chuỗi gồm ba ký tự ở giữa trong Python

Trong bài tập này mình sẽ sử dụng các phương pháp xử lý chuỗi của Python để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, mình cần nhận chuỗi đầu vào từ người dùng. Sau đó, mình sẽ xác định vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của ba ký tự ở giữa của chuỗi. Cuối cùng, mình sẽ trích xuất ba ký tự này và ghép chúng lại thành một chuỗi mới.

Bước 1: Nhập chuỗi đầu vào từ người dùng.

def main():
  input_string = input("Nhập chuỗi: ")
  # Gọi hàm để tạo chuỗi mới từ chuỗi đầu vào
  new_string = create_new_string(input_string)
  print("Chuỗi mới: ", new_string)

if __name__ == "__main__":
  main()

Mình sử dụng hàm input() để nhận chuỗi từ người dùng và lưu trữ chuỗi này vào biến input_string.

Bước 2: Tạo chuỗi mới từ chuỗi đầu vào.

def create_new_string(input_string):
  length = len(input_string)

  # Kiểm tra nếu độ dài chuỗi nhỏ hơn 3, không thể lấy ba ký tự ở giữa
  if length < 3:
    return "Không thể tạo chuỗi mới. Chuỗi đầu vào phải có ít nhất ba ký tự."

  # Xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của ba ký tự ở giữa
  middle_start = (length - 1) // 2
  middle_end = middle_start + 3

  # Trích xuất ba ký tự ở giữa
  new_string = input_string[middle_start:middle_end]
  return new_string

Trong hàm create_new_string(), mình xác định vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của ba ký tự ở giữa. Điều này đảm bảo rằng ta luôn chọn ba ký tự ở giữa, ngay cả khi độ dài của chuỗi là chẵn. Sau đó, chúng ta trích xuất ba ký tự này từ chuỗi đầu vào và gán vào biến new_string.

Kết quả

Giả sử chúng ta nhập chuỗi "Python is fun" từ người dùng. Kết quả chương trình sẽ là:

Nhập chuỗi: Python is fun
Chuỗi mới: is 

Trong kết quả trên, chuỗi mới bao gồm ba ký tự ở giữa của chuỗi đầu vào là " is ".

Giải thích kết quả

Khi nhập chuỗi "Python is fun", ta có độ dài chuỗi là 13. Vì vậy, vị trí bắt đầu của ba ký tự ở giữa là (13 - 1) // 2 = 6, và vị trí kết thúc là 6 + 3 = 9. Chúng ta trích xuất các ký tự từ vị trí 6 đến 9, và nhận được chuỗi " is ".

Trong bài tập này, mình đã viết một chương trình Python để tạo một chuỗi mới từ ba ký tự ở giữa của chuỗi đầu vào. Chương trình sử dụng các phương pháp xử lý chuỗi của Python để tìm vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của ba ký tự và trích xuất chúng để tạo chuỗi mới.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top