BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một chuỗi hỗn hợp sử dụng các quy tắc trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình Python để tạo một chuỗi mới từ hai chuỗi đã cho, sử dụng các quy tắc cụ thể. Cho hai chuỗi s1 và s2. Viết chương trình tạo một chuỗi mới s3 được tạo từ ký tự đầu tiên của s1, sau đó là ký tự cuối cùng của s2, Tiếp theo, ký tự thứ hai của s1 và ký tự cuối cùng thứ hai của s2, v.v. Bất kỳ ký tự còn sót lại nào ở cuối kết quả.

Mình sẽ sử dụng các phương pháp cắt chuỗi và toán tử nối chuỗi của Python để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, mình sẽ nhập hai chuỗi s1 s2 từ người dùng. Sau đó, mình sẽ tạo một chuỗi mới s3 bằng cách lấy ký tự đầu tiên của s1, ký tự cuối cùng của s2, ký tự thứ hai của s1, ký tự cuối cùng thứ hai của s2, và tiếp tục cho đến khi đã ghép hết tất cả các ký tự của cả hai chuỗi. Cuối cùng, mình sẽ in ra kết quả của chuỗi mới s3.

Bước 1: Nhập hai chuỗi s1 và s2 từ người dùng.

def main():
  s1 = input("Nhập chuỗi s1: ")
  s2 = input("Nhập chuỗi s2: ")
  # Gọi hàm để tạo chuỗi mới từ hai chuỗi s1 và s2 theo quy tắc đã cho
  s3 = create_mixed_string(s1, s2)
  print("Chuỗi mới: ", s3)

if __name__ == "__main__":
  main()

Mình sử dụng hàm input() để nhận hai chuỗi s1 s2 từ người dùng và lưu chúng vào các biến tương ứng.

Bước 2: Tạo chuỗi mới từ hai chuỗi s1 và s2 theo quy tắc đã cho.

def create_mixed_string(s1, s2):
  # Khởi tạo biến chứa chuỗi mới
  mixed_string = ""

  # Tính toán chiều dài tối đa của chuỗi mới
  max_length = max(len(s1), len(s2))

  # Duyệt qua từng cặp ký tự của s1 và s2 và nối vào chuỗi mới
  for i in range(max_length):
    if i < len(s1):
      mixed_string += s1[i]
    if i < len(s2):
      mixed_string += s2[i]

  return mixed_string

Trong hàm create_mixed_string(), ta khởi tạo biến mixed_string để chứa chuỗi mới. Đối với max_length, ta lấy độ dài tối đa của cả hai chuỗi s1 s2.

Sau đó, mình duyệt qua từng cặp ký tự của s1 s2 bằng cách sử dụng vòng lặp for và nối từng ký tự vào mixed_string theo thứ tự: ký tự đầu tiên của s1, ký tự cuối cùng của s2, ký tự thứ hai của s1, ký tự cuối cùng thứ hai của s2, và tiếp tục cho đến khi đã ghép hết tất cả các ký tự của cả hai chuỗi.

Kết quả

Giả sử mình nhập hai chuỗi s1 = "Hello"s2 = "World". Kết quả chương trình sẽ là:

Nhập chuỗi s1: Hello
Nhập chuỗi s2: World
Chuỗi mới: HWeolrllod

Trong kết quả trên, chuỗi mới s3 đã được tạo từ hai chuỗi s1 và s2 theo quy tắc đã cho.

Giải thích kết quả

Khi tạo chuỗi mới s3, mình nối ký tự đầu tiên của s1 ("H") và ký tự cuối cùng của s2 ("d"), sau đó nối ký tự thứ hai của s1 ("e") và ký tự cuối cùng thứ hai của s2 ("o"), tiếp tục nối ký tự thứ ba của s1 ("l") và ký tự cuối cùng thứ ba của s2 ("l"), và cuối cùng nối ký tự thứ tư của s1 ("l") và ký tự cuối cùng thứ tư của s2 ("o"). Kết quả là chuỗi HWeolrllod.

Chương trình sử dụng các phương pháp cắt chuỗi và toán tử nối chuỗi của Python để thực hiện việc này. Bạn có thể sử dụng chương trình này để tạo các chuỗi mới từ các chuỗi đầu vào khác nhau theo yêu cầu của bài toán.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top