BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ viết một chương trình Python để thực hiện kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi trong Python.

Mình sẽ duyệt qua từng ký tự trong xâu đầu tiên (s1) và kiểm tra xem ký tự đó có trong xâu thứ hai (s2) hay không. Nếu tất cả các ký tự trong s1 đều xuất hiện trong s2, ta sẽ coi hai xâu là cân bằng.

Kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi trong Python

Dưới đây là chương trình Python để kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi:

def kiem_tra_can_bang(s1, s2):
  # Chuyển đổi hai xâu thành tập hợp để loại bỏ các ký tự trùng lặp
  set_s1 = set(s1)
  set_s2 = set(s2)
  
  # Duyệt qua tập hợp các ký tự trong xâu s1
  for char in set_s1:
    # Nếu ký tự không xuất hiện trong tập hợp các ký tự của s2, xâu không cân bằng
    if char not in set_s2:
      return False
  
  # Nếu kiểm tra không thỏa mãn, xâu cân bằng
  return True

# Hàm main để kiểm tra
def main():
  s1 = input("Nhập xâu thứ nhất: ")
  s2 = input("Nhập xâu thứ hai: ")
  
  if kiem_tra_can_bang(s1, s2):
    print("Hai xâu cân bằng.")
  else:
    print("Hai xâu không cân bằng.")

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích kết quả:

 • Chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập hai xâu, s1 s2.
 • Hàm kiem_tra_can_bang được sử dụng để kiểm tra xem hai xâu có cân bằng không.
 • Mình sử dụng tập hợp (set) để loại bỏ các ký tự trùng lặp trong mỗi xâu.
 • Sau đó, mình duyệt qua tập hợp các ký tự của s1, và nếu bất kỳ ký tự nào không xuất hiện trong tập hợp các ký tự của s2, ta sẽ trả về False để chỉ ra rằng hai xâu không cân bằng.
 • Nếu mình duyệt qua tất cả các ký tự mà không có sự không thỏa mãn, mình sẽ trả về True, và hai xâu được coi là cân bằng.

Ví dụ:

Nhập:

Nhập xâu thứ nhất: hello
Nhập xâu thứ hai: world

Kết quả:

Hai xâu không cân bằng.

Trên đây là một giải pháp đơn giản sử dụng Python để kiểm tra cân bằng ký tự giữa hai xâu. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với xâu ký tự trong Python. Chúc bạn thành công trong việc viết các chương trình xử lý xâu ký tự phức tạp hơn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top