BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ viết một chương trình Python để thực hiện kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi trong Python.

Mình sẽ duyệt qua từng ký tự trong xâu đầu tiên (s1) và kiểm tra xem ký tự đó có trong xâu thứ hai (s2) hay không. Nếu tất cả các ký tự trong s1 đều xuất hiện trong s2, ta sẽ coi hai xâu là cân bằng.

Kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi trong Python

Dưới đây là chương trình Python để kiểm tra cân bằng ký tự chuỗi:

def kiem_tra_can_bang(s1, s2):
  # Chuyển đổi hai xâu thành tập hợp để loại bỏ các ký tự trùng lặp
  set_s1 = set(s1)
  set_s2 = set(s2)
  
  # Duyệt qua tập hợp các ký tự trong xâu s1
  for char in set_s1:
    # Nếu ký tự không xuất hiện trong tập hợp các ký tự của s2, xâu không cân bằng
    if char not in set_s2:
      return False
  
  # Nếu kiểm tra không thỏa mãn, xâu cân bằng
  return True

# Hàm main để kiểm tra
def main():
  s1 = input("Nhập xâu thứ nhất: ")
  s2 = input("Nhập xâu thứ hai: ")
  
  if kiem_tra_can_bang(s1, s2):
    print("Hai xâu cân bằng.")
  else:
    print("Hai xâu không cân bằng.")

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích kết quả:

 • Chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập hai xâu, s1 s2.
 • Hàm kiem_tra_can_bang được sử dụng để kiểm tra xem hai xâu có cân bằng không.
 • Mình sử dụng tập hợp (set) để loại bỏ các ký tự trùng lặp trong mỗi xâu.
 • Sau đó, mình duyệt qua tập hợp các ký tự của s1, và nếu bất kỳ ký tự nào không xuất hiện trong tập hợp các ký tự của s2, ta sẽ trả về False để chỉ ra rằng hai xâu không cân bằng.
 • Nếu mình duyệt qua tất cả các ký tự mà không có sự không thỏa mãn, mình sẽ trả về True, và hai xâu được coi là cân bằng.

Ví dụ:

Nhập:

Nhập xâu thứ nhất: hello
Nhập xâu thứ hai: world

Kết quả:

Hai xâu không cân bằng.

Trên đây là một giải pháp đơn giản sử dụng Python để kiểm tra cân bằng ký tự giữa hai xâu. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với xâu ký tự trong Python. Chúc bạn thành công trong việc viết các chương trình xử lý xâu ký tự phức tạp hơn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top