BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một chuỗi mới bao gồm các ký tự đầu tiên, giữa và cuối của mỗi chuỗi đầu vào trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình Python để tạo một chuỗi mới từ các ký tự đầu, giữa và cuối của hai chuỗi đã cho.

Ta sẽ sử dụng các phương pháp cắt chuỗi và toán tử nối chuỗi của Python để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, ta sẽ nhập hai chuỗi s1 và s2 từ người dùng. Sau đó, chúng ta sẽ xác định các ký tự đầu, giữa và cuối của s1 và s2. Cuối cùng, ta sẽ ghép các ký tự này lại thành một chuỗi mới.

Bước 1: Nhập hai chuỗi s1 và s2 từ người dùng.

def main():
  s1 = input("Nhập chuỗi s1: ")
  s2 = input("Nhập chuỗi s2: ")
  # Gọi hàm để tạo chuỗi mới từ các ký tự đầu, giữa và cuối của s1 và s2
  new_string = create_new_string(s1, s2)
  print("Chuỗi mới: ", new_string)

if __name__ == "__main__":
  main()

Mình sử dụng hàm input() để nhận hai chuỗi s1 s2 từ người dùng và lưu chúng vào các biến tương ứng.

Bước 2: Tạo chuỗi mới từ các ký tự đầu, giữa và cuối của s1 và s2.

def create_new_string(s1, s2):
  # Lấy ký tự đầu tiên của s1
  first_char_s1 = s1[0]
  
  # Lấy ký tự giữa của s1
  middle_char_s1 = s1[len(s1) // 2] if len(s1) % 2 == 1 else ""
  
  # Lấy ký tự cuối cùng của s1
  last_char_s1 = s1[-1]

  # Lấy ký tự đầu tiên của s2
  first_char_s2 = s2[0]
  
  # Lấy ký tự giữa của s2
  middle_char_s2 = s2[len(s2) // 2] if len(s2) % 2 == 1 else ""
  
  # Lấy ký tự cuối cùng của s2
  last_char_s2 = s2[-1]

  # Ghép các ký tự lại thành chuỗi mới
  new_string = first_char_s1 + middle_char_s1 + last_char_s1 + first_char_s2 + middle_char_s2 + last_char_s2
  return new_string

Trong hàm create_new_string(), mình sử dụng các chỉ mục của chuỗi để xác định các ký tự đầu, giữa và cuối của s1 và s2. Nếu độ dài của chuỗi là lẻ, mình lấy ký tự ở vị trí len(s1) // 2, ngược lại, nếu độ dài của chuỗi là chẵn, không có ký tự giữa nào, và biến middle_char_s1middle_char_s2 sẽ là một chuỗi rỗng.

Cuối cùng, mình ghép các ký tự đầu, giữa và cuối của s1 s2 lại với nhau để tạo chuỗi mới.

Kết quả

Giả sử chúng ta nhập hai chuỗi s1 = "Hello" và s2 = "Python". Kết quả chương trình sẽ là:

Nhập chuỗi s1: Hello
Nhập chuỗi s2: Python
Chuỗi mới: HlloePtn

Trong kết quả trên, chuỗi mới new_string được tạo từ các ký tự đầu, giữa và cuối của s1 s2.

Giải thích kết quả

Chuỗi new_string được tạo bằng cách lấy ký tự đầu tiên "H", ký tự giữa "l" (ở giữa "e" và "l"), và ký tự cuối cùng "o" từ s1, sau đó tiếp tục lấy ký tự đầu tiên "P", ký tự giữa "t" (ở giữa "t" và "h"), và ký tự cuối cùng "n" từ s2. Kết quả là "HlloePtn".

Trong bài tập này, chúng ta đã viết một chương trình Python để tạo một chuỗi mới từ các ký tự đầu, giữa và cuối của hai chuỗi đã cho. Chương trình sử dụng các phương pháp cắt chuỗi và toán tử nối chuỗi của Python để thực hiện việc này. Bạn có thể áp dụng chương trình này để tạo các chuỗi mới từ các chuỗi đầu vào khác nhau theo yêu cầu của bài toán.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top