BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nối chuỗi mới vào giữa một chuỗi đã cho trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ sử dụng phương pháp cắt chuỗi và toán tử nối chuỗi của Python để giải quyết bài toán này. Đầu tiên, mình cần nhập hai chuỗi s1 s2 từ người dùng. Sau đó, chúng ta sẽ tạo một chuỗi mới s3 bằng cách nối s2 vào giữa s1. Cuối cùng, ta sẽ in ra kết quả của chuỗi mới s3.

Bước 1: Nhập hai chuỗi s1 và s2 từ người dùng.

def main():
  s1 = input("Nhập chuỗi s1: ")
  s2 = input("Nhập chuỗi s2: ")
  # Gọi hàm để nối chuỗi mới vào giữa s1 và in kết quả
  s3 = concatenate_strings(s1, s2)
  print("Chuỗi mới: ", s3)

if __name__ == "__main__":
  main()

Mình sử dụng hàm input() để nhận hai chuỗi s1 s2 từ người dùng và lưu chúng vào các biến tương ứng.

Bước 2: Nối chuỗi mới vào giữa s1.

def concatenate_strings(s1, s2):
  # Tính toán điểm giữa của chuỗi s1
  middle_index = len(s1) // 2
  
  # Nối chuỗi mới s3 bằng cách nối s2 vào giữa s1
  s3 = s1[:middle_index] + s2 + s1[middle_index:]
  return s3

Trong hàm concatenate_strings(), ta tính toán điểm giữa của chuỗi s1 bằng cách lấy độ dài của s1 chia 2 (lấy phần nguyên). Sau đó, chúng ta nối s2 vào giữa s1 bằng cách lấy một phần của s1 từ đầu đến điểm giữa và nối với s2, sau đó nối tiếp với phần còn lại của s1 từ điểm giữa đến hết chuỗi.

Kết quả

Giả sử chúng ta nhập hai chuỗi s1 = "Hello" và s2 = "World". Kết quả chương trình sẽ là:

Nhập chuỗi s1: Hello
Nhập chuỗi s2: World
Chuỗi mới: HeWorldllo

Trong kết quả trên, chuỗi mới s3 đã được nối vào giữa chuỗi s1, tạo thành chuỗi HeWorldllo.

Giải thích kết quả

Khi nối chuỗi s2 vào giữa chuỗi s1, ta lấy phần đầu của s1 từ đầu đến điểm giữa ("He"), sau đó nối với s2 ("World") và tiếp tục nối với phần còn lại của s1 từ điểm giữa đến hết chuỗi ("llo"). Kết quả là chuỗi HeWorldllo.

Hy vọng bài tập này sử dụng các phương pháp cắt chuỗi và toán tử nối chuỗi của Python để thực hiện việc giúp bạn hiểu hơn. Bạn có thể áp dụng chương trình này để nối các chuỗi vào vị trí khác nhau trong chuỗi gốc tùy theo yêu cầu của bài toán.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top