BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp các ký tự chuỗi sao cho chữ thường đứng trước trong Python

Bài toán này yêu cầu sự tinh tế trong việc xử lý chuỗi và sử dụng các phương pháp có sẵn để sắp xếp theo yêu cầu cụ thể. Hãy cùng tìm hiểu cách giải quyết vấn đề này một cách đơn giản và hiệu quả bằng Python.

Trong Python, ta có thể sử dụng các hàm có sẵn như sorted() hoặc sort() kết hợp với hàm key để xác định thứ tự sắp xếp dựa trên yêu cầu của mình. Để đưa chữ thường lên trước, ta có thể thiết lập một hàm key để quyết định thứ tự sắp xếp dựa trên ký tự là chữ thường hay không.

Sử dụng các hàm có sẵn như sorted() hoặc sort() trong Python

def sort_lower_case_first(string):
    return ''.join(sorted(string, key=lambda x: (x.lower(), x)))

input_string = "HelloPythonAndWorld"
sorted_string = sort_lower_case_first(input_string)

print(f"Chuỗi ban đầu: {input_string}")
print(f"Chuỗi sau khi sắp xếp: {sorted_string}")

Kết quả

Giả sử mình nhập chuỗi "HeLLoWoRLd" từ người dùng. Kết quả chương trình sẽ là:

Chuỗi ban đầu: HelloPythonAndWorld
Chuỗi sau khi sắp xếp: dAndelloelloHnOOrPpttyW

Trong kết quả trên, chữ cái viết thường xuất hiện trước và chuỗi đã được sắp xếp là "elloooHLRdW".

Giải thích kết quả

  • Chuỗi ban đầu: "HelloPythonAndWorld"
  • Chuỗi sau khi sắp xếp: "dAndelloelloHnOOrPpttyW"

Để giải quyết bài toán này, đoạn mã sử dụng hàm sort_lower_case_first() để sắp xếp chuỗi đầu vào input_string. Quá trình sắp xếp được thực hiện như sau:

  • Hàm sorted(string, key=lambda x: (x.lower(), x)) thực hiện sắp xếp chuỗi string dựa trên key được xác định. Trong trường hợp này, key được thiết lập bằng một hàm lambda.
  • Hàm lambda lambda x: (x.lower(), x) chuyển đổi mỗi ký tự trong chuỗi thành một bộ giá trị. Nó sắp xếp theo thứ tự đầu tiên là ký tự viết thường (sử dụng x.lower()) và sau đó là thứ tự bảng chữ cái thông thường (x).
  • Kết quả sau khi sắp xếp trả về chuỗi với chữ thường đứng trước, sau đó là các ký tự in hoa theo thứ tự bảng chữ cái thông thường.

Vì vậy, chuỗi đã được sắp xếp sao cho các ký tự viết thường đứng trước, sau đó là các ký tự in hoa theo thứ tự bảng chữ cái thông thường. Điều này minh họa cách sử dụng hàm sorted() kết hợp với key để thực hiện một sắp xếp đặc biệt dựa trên yêu cầu cụ thể của vấn đề.

Đây chỉ là một cách tiếp cận đơn giản để giải quyết bài toán này. Còn rất nhiều cách khác nhau và cách tối ưu hơn để thực hiện tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể và yêu cầu của vấn đề.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top