BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tách một chuỗi trên dấu gạch nối trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ viết một chương trình bằng ngôn ngữ Python để tách một chuỗi đã cho trên dấu gạch nối "-" và hiển thị từng chuỗi con.

Giải thích cách thức hoạt động:

Chương trình sẽ nhận một chuỗi từ người dùng.

Sau đó, mình sẽ sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành các từ riêng biệt, dựa vào dấu gạch nối "-".

Chương trình sẽ duyệt qua danh sách các từ đã tách và hiển thị từng từ ra màn hình.

Tách một chuỗi trên dấu gạch nối và hiển thị từng chuỗi con trong Python

def tach_chuoi_chuoi_gach_noi(chuoi):
  # Sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành danh sách các từ dựa trên dấu gạch nối "-"
  danh_sach_tu = chuoi.split("-")
  
  # Duyệt qua danh sách các từ và hiển thị từng từ ra màn hình
  for i, tu in enumerate(danh_sach_tu):
    print(f"Từ {i+1}: {tu}")

# Hàm main để thực hiện nhập chuỗi và gọi hàm tach_chuoi_chuoi_gach_noi()
def main():
  chuoi_da_cho = input("Nhập chuỗi có dấu gạch nối: ")
  tach_chuoi_chuoi_gach_noi(chuoi_da_cho)

# Gọi hàm main để chạy chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Kết quả khi chạy chương trình:

Nhập chuỗi có dấu gạch nối: Tách-một-chuỗi
Từ 1: Tách
Từ 2: một
Từ 3: chuỗi

Giải thích kết quả:

Khi chạy chương trình, mình nhập chuỗi "Tách-một-chuỗi" từ người dùng. Sau đó, chương trình sẽ tách chuỗi này thành các từ riêng biệt bằng cách sử dụng hàm split("-"), và được lưu vào danh sách danh_sach_tu. Tiếp theo, chương trình duyệt qua danh sách các từ bằng vòng lặp for, dùng biến i để đếm số thứ tự của từ và hiển thị từng từ ra màn hình với thông báo "Từ {i+1}: {tu}". Trong ví dụ này, danh sách gồm 3 từ "TáchI", "một", và "chuỗi", được hiển thị ra màn hình theo thứ tự và đánh số tương ứng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được cách tách một chuỗi trên dấu gạch nối và hiển thị từng chuỗi con thông qua một chương trình đơn giản. Bạn có thể áp dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán liên quan đến xử lý chuỗi và phân tích dữ liệu văn bản trong các dự án và công việc của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top