BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tách một chuỗi trên dấu gạch nối trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ viết một chương trình bằng ngôn ngữ Python để tách một chuỗi đã cho trên dấu gạch nối "-" và hiển thị từng chuỗi con.

Giải thích cách thức hoạt động:

Chương trình sẽ nhận một chuỗi từ người dùng.

Sau đó, mình sẽ sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành các từ riêng biệt, dựa vào dấu gạch nối "-".

Chương trình sẽ duyệt qua danh sách các từ đã tách và hiển thị từng từ ra màn hình.

Tách một chuỗi trên dấu gạch nối và hiển thị từng chuỗi con trong Python

def tach_chuoi_chuoi_gach_noi(chuoi):
  # Sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành danh sách các từ dựa trên dấu gạch nối "-"
  danh_sach_tu = chuoi.split("-")
  
  # Duyệt qua danh sách các từ và hiển thị từng từ ra màn hình
  for i, tu in enumerate(danh_sach_tu):
    print(f"Từ {i+1}: {tu}")

# Hàm main để thực hiện nhập chuỗi và gọi hàm tach_chuoi_chuoi_gach_noi()
def main():
  chuoi_da_cho = input("Nhập chuỗi có dấu gạch nối: ")
  tach_chuoi_chuoi_gach_noi(chuoi_da_cho)

# Gọi hàm main để chạy chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Kết quả khi chạy chương trình:

Nhập chuỗi có dấu gạch nối: Tách-một-chuỗi
Từ 1: Tách
Từ 2: một
Từ 3: chuỗi

Giải thích kết quả:

Khi chạy chương trình, mình nhập chuỗi "Tách-một-chuỗi" từ người dùng. Sau đó, chương trình sẽ tách chuỗi này thành các từ riêng biệt bằng cách sử dụng hàm split("-"), và được lưu vào danh sách danh_sach_tu. Tiếp theo, chương trình duyệt qua danh sách các từ bằng vòng lặp for, dùng biến i để đếm số thứ tự của từ và hiển thị từng từ ra màn hình với thông báo "Từ {i+1}: {tu}". Trong ví dụ này, danh sách gồm 3 từ "TáchI", "một", và "chuỗi", được hiển thị ra màn hình theo thứ tự và đánh số tương ứng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được cách tách một chuỗi trên dấu gạch nối và hiển thị từng chuỗi con thông qua một chương trình đơn giản. Bạn có thể áp dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán liên quan đến xử lý chuỗi và phân tích dữ liệu văn bản trong các dự án và công việc của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top