BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa chuỗi rỗng khỏi danh sách chuỗi trong Python

Trong bài toán này ,mình sẽ viết một chương trình để xóa các chuỗi rỗng (có độ dài bằng 0 hoặc chỉ chứa khoảng trắng) khỏi một danh sách các chuỗi đã cho.

Giải thích cách thức hoạt động

Khi xử lý danh sách các chuỗi, chúng ta cần loại bỏ các chuỗi rỗng không có nội dung hoặc chỉ chứa khoảng trắng, vì chúng không chứa thông tin hữu ích và có thể gây ra lỗi khi xử lý dữ liệu. Để thực hiện việc này, chúng ta sẽ duyệt qua danh sách các chuỗi và kiểm tra xem chuỗi nào có độ dài bằng 0 hoặc chỉ chứa khoảng trắng thì loại bỏ nó khỏi danh sách.

def xoa_chuoi_ro_khoi_ds_chuoi(danh_sach_chuoi):
  # Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng chuỗi trong danh sách
  for chuoi in danh_sach_chuoi:
    # Kiểm tra xem chuỗi có độ dài bằng 0 hoặc chỉ chứa khoảng trắng hay không
    if len(chuoi.strip()) == 0:
      # Nếu có, loại bỏ chuỗi ra khỏi danh sách bằng hàm remove()
      danh_sach_chuoi.remove(chuoi)

# Hàm main để thực hiện việc nhập danh sách chuỗi và gọi hàm xoa_chuoi_ro_khoi_ds_chuoi()
def main():
  # Nhập danh sách chuỗi từ người dùng, các chuỗi được nhập cách nhau bởi dấu phẩy ","
  danh_sach_chuoi = input("Nhập danh sách chuỗi, cách nhau bởi dấu phẩy: ").split(",")
  # Gọi hàm xoa_chuoi_ro_khoi_ds_chuoi() để loại bỏ các chuỗi rỗng
  xoa_chuoi_ro_khoi_ds_chuoi(danh_sach_chuoi)
  # Hiển thị danh sách chuỗi đã được loại bỏ các chuỗi rỗng
  print("Danh sách chuỗi sau khi loại bỏ chuỗi rỗng:")
  print(danh_sach_chuoi)

# Gọi hàm main để chạy chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Kết quả khi chạy chương trình:

Nhập danh sách chuỗi, cách nhau bởi dấu phẩy: abc, ,def, ,ghi,jkl,
Danh sách chuỗi sau khi loại bỏ chuỗi rỗng:
['abc', 'def', 'ghi', 'jkl']

Giải thích kết quả:

Khi chạy chương trình, mình nhập danh sách chuỗi từ người dùng với các chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy. Trong ví dụ này, danh sách chứa các chuỗi "abc", " ", "def", " ", "ghi", "jkl". Sau đó, chương trình sử dụng hàm xoa_chuoi_ro_khoi_ds_chuoi() để loại bỏ các chuỗi rỗng (có độ dài bằng 0 hoặc chỉ chứa khoảng trắng) khỏi danh sách.

Sau khi loại bỏ các chuỗi rỗng, danh sách chuỗi chỉ còn lại các chuỗi "abc", "def", "ghi", và "jkl", được hiển thị ra màn hình.

Chúc bạn thành công trong việc ứng dụng kiến thức này và áp dụng vào các tình huống thực tế trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và chuỗi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Top