BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm tất cả các chữ cái, chữ số và ký hiệu đặc biệt từ một chuỗi đã cho trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình Python để đếm số lượng chữ cái (bao gồm cả chữ hoa và chữ thường), chữ số và ký hiệu đặc biệt từ một chuỗi đã cho.

Mình sẽ sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi đã cho và sử dụng các hàm kiểm tra trong Python để xác định loại của ký tự (chữ cái, chữ số hay ký hiệu đặc biệt). Sau đó, mình sẽ đếm số lượng ký tự của mỗi loại và in ra kết quả.

Đếm số lượng chữ cái, chữ số và ký hiệu đặc biệt từ một chuỗi trong Python

def main():
  input_string = input("Nhập chuỗi: ")
  # Gọi hàm để đếm số lượng chữ cái, chữ số và ký hiệu đặc biệt trong chuỗi
  count_result = count_characters(input_string)
  print("Kết quả đếm:")
  print("Chữ cái: ", count_result["letters"])
  print("Chữ số: ", count_result["digits"])
  print("Ký hiệu đặc biệt: ", count_result["special_characters"])

if __name__ == "__main__":
  main()

Mình sử dụng hàm input() để nhận chuỗi từ người dùng và lưu chúng vào biến input_string.

Đếm số lượng chữ cái, chữ số và ký hiệu đặc biệt trong chuỗi

def count_characters(input_string):
  # Khởi tạo biến đếm
  letter_count = 0
  digit_count = 0
  special_character_count = 0

  # Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi
  for char in input_string:
    if char.isalpha(): # Kiểm tra nếu là chữ cái
      letter_count += 1
    elif char.isdigit(): # Kiểm tra nếu là chữ số
      digit_count += 1
    else: # Ký tự còn lại được coi là ký hiệu đặc biệt
      special_character_count += 1

  # Đưa kết quả vào một từ điển và trả về
  count_result = {
    "letters": letter_count,
    "digits": digit_count,
    "special_characters": special_character_count
  }
  return count_result

Trong hàm count_characters(), mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi input_string. Mình sử dụng các hàm isalpha() isdigit() trong Python để kiểm tra xem ký tự có phải là chữ cái hay chữ số không. Ký tự còn lại sẽ được coi là ký hiệu đặc biệt.

Mình khởi tạo các biến letter_count, digit_count special_character_count để đếm số lượng chữ cái, chữ số và ký hiệu đặc biệt tương ứng.

Sau khi duyệt qua toàn bộ chuỗi, mình đưa kết quả vào một từ điển count_result và trả về nó.

Kết quả

Giả sử mình nhập chuỗi "Hello123@@" từ người dùng. Kết quả chương trình sẽ là:

Nhập chuỗi: Hello123@@
Kết quả đếm:
Chữ cái: 5
Chữ số: 3
Ký hiệu đặc biệt: 2

Trong kết quả trên, chuỗi "Hello123@@" chứa 5 chữ cái, 3 chữ số và 2 ký hiệu đặc biệt.

Giải thích kết quả

Khi đếm số lượng ký tự trong chuỗi "Hello123@@", chúng ta tìm thấy 5 chữ cái ("H", "e", "l", "l", "o"), 3 chữ số ("1", "2", "3") và 2 ký hiệu đặc biệt ("@", "@").

Hy vọng bài tập này sẽ giúp bạn hiểu hơn về chuỗi trong Python. Bạn có thể áp dụng chương trình này để đếm các ký tự trong các chuỗi khác nhau và tùy chỉnh việc đếm theo yêu cầu của bài toán.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top