BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt khỏi một chuỗi trong Python

Trong bài toán này, mình viết một chương trình trong Python sẽ duyệt qua chuỗi và loại bỏ các ký hiệu/dấu câu đặc biệt khỏi chuỗi. Ta có thể sử dụng một danh sách các ký hiệu/dấu câu đặc biệt cần loại bỏ và xử lý chuỗi để xóa chúng.

Giải thích cách thức hoạt động:

Khi xử lý dữ liệu chuỗi, có thể mình muốn loại bỏ các ký hiệu/dấu câu đặc biệt như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, và các ký tự đặc biệt khác. Điều này thường được thực hiện để tiền xử lý dữ liệu văn bản trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hoặc làm sạch dữ liệu.

import string

def xoa_ky_hieu_dac_biet(chuoi):
  # Khởi tạo một chuỗi chứa tất cả các ký tự đặc biệt
  ky_tu_dac_biet = string.punctuation

  # Xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt khỏi chuỗi
  chuoi_da_xoa_ky_hieu = chuoi.translate(str.maketrans("", "", ky_tu_dac_biet))

  return chuoi_da_xoa_ky_hieu

# Hàm main để thực hiện việc nhập chuỗi và gọi hàm xoa_ky_hieu_dac_biet()
def main():
  chuoi_da_cho = input("Nhập chuỗi cần xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt: ")
  chuoi_da_xoa_ky_hieu = xoa_ky_hieu_dac_biet(chuoi_da_cho)

  print("Chuỗi sau khi xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt:")
  print(chuoi_da_xoa_ky_hieu)

# Gọi hàm main để chạy chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Kết quả khi chạy chương trình:

Nhập chuỗi cần xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt: Hello, world! How are you?
Chuỗi sau khi xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt:
Hello world How are you

Giải thích kết quả:

Khi chạy chương trình, ta nhập một chuỗi "Hello, world! How are you?" từ người dùng. Sau đó, chương trình sử dụng hàm xoa_ky_hieu_dac_biet() để xóa các ký hiệu/dấu câu đặc biệt khỏi chuỗi.

Trong ví dụ này, danh sách các ký tự đặc biệt được khởi tạo bằng biến string.punctuation, chứa các ký tự đặc biệt như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm hỏi, dấu chấm than và các ký tự đặc biệt khác. Mình sử dụng hàm translate() str.maketrans() để xóa các ký tự này khỏi chuỗi.

Sau khi loại bỏ các ký hiệu/dấu câu đặc biệt, ta nhận được chuỗi "Hello world How are you" và hiển thị kết quả ra màn hình.

Chúc bạn thành công trong việc ứng dụng kiến thức này và áp dụng vào các tình huống thực tế trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và văn bản!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top