BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng và trung bình cộng các chữ số có trong một xâu trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ viết một chương trình Python để tính tổng và trung bình cộng của các chữ số xuất hiện trong một xâu đã cho. Ta sẽ bỏ qua tất cả các ký tự khác (không phải chữ số) và chỉ tính toán trên các chữ số có trong xâu.

Mình sẽ duyệt qua từng ký tự trong xâu đầu vào. Nếu ký tự là một chữ số, mình sẽ tính tổng các chữ số và đếm số lượng các chữ số. Sau đó, mình sẽ tính trung bình cộng bằng cách chia tổng cho số lượng chữ số.

Dưới đây là chương trình Python để tính tổng và trung bình cộng của các chữ số trong một xâu đã cho:

def tinh_tong_va_trung_binh(xau):
  # Khởi tạo biến để tính tổng và số lượng chữ số
  tong_chu_so = 0
  so_luong_chu_so = 0

  # Duyệt qua từng ký tự trong xâu
  for char in xau:
    # Kiểm tra nếu ký tự là một chữ số
    if char.isdigit():
      # Chuyển đổi ký tự sang số nguyên và cộng vào tổng
      tong_chu_so += int(char)
      # Tăng số lượng chữ số lên 1
      so_luong_chu_so += 1

  # Tính trung bình cộng
  if so_luong_chu_so > 0:
    trung_binh_cong = tong_chu_so / so_luong_chu_so
  else:
    trung_binh_cong = 0

  return tong_chu_so, trung_binh_cong

# Hàm main để kiểm tra
def main():
  xau = input("Nhập xâu chứa các chữ số: ")
  
  tong_chu_so, trung_binh_cong = tinh_tong_va_trung_binh(xau)
  
  print(f"Tổng các chữ số trong xâu là: {tong_chu_so}")
  print(f"Trung bình cộng các chữ số trong xâu là: {trung_binh_cong}")

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích kết quả:

 • Chương trình yêu cầu người dùng nhập xâu chứa các chữ số.
 • Hàm tinh_tong_va_trung_binh được sử dụng để tính tổng và trung bình cộng của các chữ số trong xâu.
 • Mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng ký tự trong xâu đầu vào.
 • Nếu ký tự là một chữ số (được xác định bằng phương thức isdigit()), chúng ta chuyển đổi ký tự sang số nguyên và cộng vào tổng. Đồng thời, mình tăng số lượng chữ số lên 1.
 • Sau khi duyệt qua tất cả các ký tự trong xâu, ta tính trung bình cộng bằng cách chia tổng cho số lượng chữ số. Nếu xâu không chứa bất kỳ chữ số nào, trung bình cộng được đặt bằng 0.
 • Cuối cùng, mình in ra tổng và trung bình cộng của các chữ số trong xâu.

Ví dụ:

Nhập:

Nhập xâu chứa các chữ số: abc123def456xyz

Kết quả:

Tổng các chữ số trong xâu là: 21
Trung bình cộng các chữ số trong xâu là: 3.5

Nhập:

Nhập xâu chứa các chữ số: 9876543210

Kết quả:

Tổng các chữ số trong xâu là: 45
Trung bình cộng các chữ số trong xâu là: 5.0

Trên đây là một giải pháp sử dụng Python để tính tổng và trung bình cộng của các chữ số trong một xâu đã cho. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với các bài toán liên quan đến xâu ký tự trong Python. Chúc bạn thành công trong việc viết các chương trình xử lý xâu ký tự phức tạp hơn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Các sequence trong Python

Các sequence trong Python

Monkey Patching trong Python

Monkey Patching trong Python

Decorator Class trong Python

Decorator Class trong Python

Decorator với tham số trong Python

Decorator với tham số trong Python

Tìm hiểu về Decorator trong Python

Tìm hiểu về Decorator trong Python

Top