BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của tất cả các ký tự trong một xâu trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ viết một chương trình Python để đếm số lần xuất hiện của tất cả các ký tự trong một xâu đã cho và lưu kết quả trong một từ điển (dictionary). Chương trình sẽ đưa ra một từ điển với các cặp key-value, trong đó key là ký tự xuất hiện trong xâu và value là số lần xuất hiện tương ứng của ký tự đó trong xâu.

Mình sẽ duyệt qua từng ký tự trong xâu đầu vào. Khi duyệt qua mỗi ký tự, mình sẽ kiểm tra xem ký tự đó đã có trong từ điển hay chưa. Nếu ký tự đã có trong từ điển, mình tăng giá trị (số lần xuất hiện) của ký tự lên 1. Nếu ký tự chưa có trong từ điển, ta thêm cặp key-value mới vào từ điển với key là ký tự và value là 1.

Đếm số lần xuất hiện của tất cả các ký tự trong một xâu trong Python

Dưới đây là chương trình Python để đếm số lần xuất hiện của tất cả các ký tự trong một xâu đã cho:

def dem_so_lan_xuat_hien(xau):
  # Khởi tạo từ điển để lưu kết quả đếm số lần xuất hiện của các ký tự
  ket_qua = {}

  # Duyệt qua từng ký tự trong xâu
  for char in xau:
    # Kiểm tra xem ký tự đã có trong từ điển hay chưa
    if char in ket_qua:
      # Nếu đã có, tăng số lần xuất hiện lên 1
      ket_qua[char] += 1
    else:
      # Nếu chưa có, thêm key mới vào từ điển và đặt số lần xuất hiện là 1
      ket_qua[char] = 1

  return ket_qua

# Hàm main để kiểm tra
def main():
  str1 = "Apple"
  
  ket_qua = dem_so_lan_xuat_hien(str1)
  
  print(f"Kết quả dự kiến: {ket_qua}")

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích kết quả:

 • Chương trình đưa ra một xâu đã cho là str1 = "Apple".
 • Hàm dem_so_lan_xuat_hien được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của tất cả các ký tự trong xâu.
 • Mình sử dụng một từ điển (ket_qua) để lưu kết quả đếm số lần xuất hiện của các ký tự. Các cặp key-value trong từ điển sẽ lưu thông tin về ký tự và số lần xuất hiện tương ứng của ký tự đó trong xâu.
 • Chương trình duyệt qua từng ký tự trong xâu đầu vào và thực hiện việc đếm số lần xuất hiện của từng ký tự bằng cách cập nhật từ điển ket_qua.
 • Cuối cùng, mình in ra kết quả dự kiến, tức là từ điển với các cặp key-value đại diện cho các ký tự và số lần xuất hiện của chúng.

Kết quả:

Kết quả dự kiến: {'A': 1, 'p': 2, 'l': 1, 'e': 1}

Trên đây là một giải pháp sử dụng Python để đếm số lần xuất hiện của tất cả các ký tự trong một xâu đã cho. Hy vọng rằng blog này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với các bài toán liên quan đến xâu ký tự và từ điển trong Python. Chúc bạn thành công trong việc viết các chương trình xử lý xâu ký tự phức tạp hơn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top