CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đổ xúc xắc sao cho lần nào ra kết quả giống nhau trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ xem cách đổ xúc xắc có 6 mặt (từ 1 đến 6) sao cho mỗi lần đổ, bạn luôn nhận được cùng một số đầu ra. Điều này sẽ được thực hiện 5 lần liên tiếp.

Bước 1: Import thư viện random

Đầu tiên, hãy import thư viện random để sử dụng các hàm tạo số ngẫu nhiên.

import random

Bước 2: Xác định danh sách xúc xắc

Mình có một danh sách dice chứa các mặt của xúc xắc từ 1 đến 6.

dice = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bước 3: Đổ xúc xắc và đảm bảo kết quả giống nhau

Sau đó ta sẽ sử dụng một vòng lặp để đổ xúc xắc 5 lần liên tiếp và đảm bảo rằng mỗi lần đổ, luôn nhận được cùng một số đầu ra. Để đảm bảo điều này, chúng ta sử dụng hàm random.seed(seed) để thiết lập hạt giống (seed) cho việc tạo số ngẫu nhiên. Hạt giống sẽ đảm bảo rằng mỗi lần chạy chương trình, chúng ta nhận được cùng một chuỗi số ngẫu nhiên.

print("Lựa chọn ngẫu nhiên cùng một số trên xúc xắc") 
for i in range(5): random.seed(25)
 # Thiết lập hạt giống (seed) để đảm bảo kết quả giống nhau print(random.choice(dice))

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi lần đổ xúc xắc, bạn luôn nhận được cùng một số đầu ra. Điều này là mình đã thiết lập hạt giống (seed) cho việc tạo số ngẫu nhiên, đảm bảo tính đồng nhất của kết quả.

Ví dụ kết quả:

Lựa chọn ngẫu nhiên cùng một số trên xúc xắc 4 4 4 4 4

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Đổ xúc xắc để luôn nhận kết quả giống nhau" bằng cách sử dụng hạt giống để đảm bảo tính đồng nhất của kết quả. Điều này có thể áp dụng trong nhiều tình huống lập trình khác nhau, khi bạn cần đảm bảo tính đoán định và lặp lại của một loạt hoạt động ngẫu nhiên.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top