CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đổ xúc xắc sao cho lần nào ra kết quả giống nhau trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ xem cách đổ xúc xắc có 6 mặt (từ 1 đến 6) sao cho mỗi lần đổ, bạn luôn nhận được cùng một số đầu ra. Điều này sẽ được thực hiện 5 lần liên tiếp.

Bước 1: Import thư viện random

Đầu tiên, hãy import thư viện random để sử dụng các hàm tạo số ngẫu nhiên.

import random

Bước 2: Xác định danh sách xúc xắc

Mình có một danh sách dice chứa các mặt của xúc xắc từ 1 đến 6.

dice = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bước 3: Đổ xúc xắc và đảm bảo kết quả giống nhau

Sau đó ta sẽ sử dụng một vòng lặp để đổ xúc xắc 5 lần liên tiếp và đảm bảo rằng mỗi lần đổ, luôn nhận được cùng một số đầu ra. Để đảm bảo điều này, chúng ta sử dụng hàm random.seed(seed) để thiết lập hạt giống (seed) cho việc tạo số ngẫu nhiên. Hạt giống sẽ đảm bảo rằng mỗi lần chạy chương trình, chúng ta nhận được cùng một chuỗi số ngẫu nhiên.

print("Lựa chọn ngẫu nhiên cùng một số trên xúc xắc") 
for i in range(5): random.seed(25)
 # Thiết lập hạt giống (seed) để đảm bảo kết quả giống nhau print(random.choice(dice))

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi lần đổ xúc xắc, bạn luôn nhận được cùng một số đầu ra. Điều này là mình đã thiết lập hạt giống (seed) cho việc tạo số ngẫu nhiên, đảm bảo tính đồng nhất của kết quả.

Ví dụ kết quả:

Lựa chọn ngẫu nhiên cùng một số trên xúc xắc 4 4 4 4 4

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Đổ xúc xắc để luôn nhận kết quả giống nhau" bằng cách sử dụng hạt giống để đảm bảo tính đồng nhất của kết quả. Điều này có thể áp dụng trong nhiều tình huống lập trình khác nhau, khi bạn cần đảm bảo tính đoán định và lặp lại của một loạt hoạt động ngẫu nhiên.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top