CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo chuỗi ngẫu nhiên có độ dài 5 trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo một chuỗi ngẫu nhiên có độ dài 5, bao gồm cả chữ hoa và chữ thường, bằng cách sử dụng thư viện random và string trong Python.

Lưu ý : Chuỗi phải là sự kết hợp của chữ hoa và chữ thường. Không có số và một ký hiệu đặc biệt.

Bước 1: Import thư viện random và string

Đầu tiên, hãy import thư viện random string để chúng ta có thể sử dụng các hàm và biến từ các thư viện này.

import random
import string

Bước 2: Định nghĩa hàm tạo chuỗi ngẫu nhiên

Mình sẽ viết một hàm tên là randomString để tạo chuỗi ngẫu nhiên. Hàm này nhận đối số stringLength để xác định độ dài của chuỗi mà bạn muốn tạo.

def randomString(stringLength):
    letters = string.ascii_letters
    return ''.join(random.choice(letters) for i in range(stringLength))

Trong hàm này, string.ascii_letters chứa tất cả các chữ cái chữ hoa và chữ thường. Mình sử dụng vòng lặp để chọn ngẫu nhiên một ký tự từ danh sách này và sau đó nối chúng lại để tạo thành chuỗi cần thiết.

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, bạn có thể gọi hàm randomString và in chuỗi ngẫu nhiên ra màn hình.

print("Chuỗi ngẫu nhiên là:", randomString(5))

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được một chuỗi ngẫu nhiên có độ dài 5 ký tự, bao gồm cả chữ hoa và chữ thường, mà không có số hay ký tự đặc biệt. Kết quả sẽ khác nhau mỗi khi bạn chạy chương trình.

Ví dụ kết quả:

Chuỗi ngẫu nhiên là: abCDe

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Random trong Python: Tạo Chuỗi Ngẫu Nhiên". Bây giờ bạn đã biết cách tạo chuỗi ngẫu nhiên có độ dài cố định và kiểm soát chữ hoa và chữ thường trong chuỗi. Điều này có thể rất hữu ích khi bạn cần tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong các ứng dụng Python của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top