CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính phép nhân hai số thực ngẫu nhiên trong Python

Trong bài tập này, bạn có thể sử dụng thư viện random để tạo số ngẫu nhiên và thực hiện các phép toán trên chúng. Bài tập này yêu cầu tính phép nhân hai số thực ngẫu nhiên, với điều kiện số thứ nhất nằm trong khoảng từ 0.1 đến 1 và số thứ hai nằm trong khoảng từ 9.5 đến 99.5.

Bước 1: Import thư viện random

Đầu tiên, hãy import thư viện random để sử dụng các hàm tạo số ngẫu nhiên

import random

Bước 2: Tạo số thực ngẫu nhiên đầu tiên

Sử dụng hàm random.random(), bạn có thể tạo một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

num1 = random.random()

Bước 3: Tạo số thực ngẫu nhiên thứ hai

Sử dụng hàm random.uniform(a, b), bạn có thể tạo một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ a đến b. Trong trường hợp này, mình muốn số thứ hai nằm trong khoảng từ 9.5 đến 99.5.

num2 = random.uniform(9.5, 99.5)

Bước 4: Tính phép nhân và in kết quả

Bây giờ mình có hai số thực ngẫu nhiên (num1 và num2) nằm trong các khoảng yêu cầu. Hãy tính phép nhân của chúng và in kết quả ra màn hình.

num3 = num1 * num2 print("Kết quả phép nhân là:", num3)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả của phép nhân hai số thực ngẫu nhiên. Lưu ý rằng kết quả sẽ thay đổi mỗi khi bạn chạy chương trình, do đó nó sẽ là một giá trị khác nhau mỗi khi bạn thực thi chương trình.

Ví dụ kết quả

Kết quả phép nhân là: 0.328744383081

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Tính phép nhân hai số thực ngẫu nhiên trong python". Bây giờ bạn đã biết cách tạo và tính toán trên các số ngẫu nhiên trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top