CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính phép nhân hai số thực ngẫu nhiên trong Python

Trong bài tập này, bạn có thể sử dụng thư viện random để tạo số ngẫu nhiên và thực hiện các phép toán trên chúng. Bài tập này yêu cầu tính phép nhân hai số thực ngẫu nhiên, với điều kiện số thứ nhất nằm trong khoảng từ 0.1 đến 1 và số thứ hai nằm trong khoảng từ 9.5 đến 99.5.

Bước 1: Import thư viện random

Đầu tiên, hãy import thư viện random để sử dụng các hàm tạo số ngẫu nhiên

import random

Bước 2: Tạo số thực ngẫu nhiên đầu tiên

Sử dụng hàm random.random(), bạn có thể tạo một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

num1 = random.random()

Bước 3: Tạo số thực ngẫu nhiên thứ hai

Sử dụng hàm random.uniform(a, b), bạn có thể tạo một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ a đến b. Trong trường hợp này, mình muốn số thứ hai nằm trong khoảng từ 9.5 đến 99.5.

num2 = random.uniform(9.5, 99.5)

Bước 4: Tính phép nhân và in kết quả

Bây giờ mình có hai số thực ngẫu nhiên (num1 và num2) nằm trong các khoảng yêu cầu. Hãy tính phép nhân của chúng và in kết quả ra màn hình.

num3 = num1 * num2 print("Kết quả phép nhân là:", num3)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả của phép nhân hai số thực ngẫu nhiên. Lưu ý rằng kết quả sẽ thay đổi mỗi khi bạn chạy chương trình, do đó nó sẽ là một giá trị khác nhau mỗi khi bạn thực thi chương trình.

Ví dụ kết quả

Kết quả phép nhân là: 0.328744383081

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Tính phép nhân hai số thực ngẫu nhiên trong python". Bây giờ bạn đã biết cách tạo và tính toán trên các số ngẫu nhiên trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top