CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo ngày ngẫu nhiên giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho trước trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo ngày ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ một ngày bắt đầu đến một ngày kết thúc cho trước. Mình sẽ sử dụng thư viện random time trong Python để thực hiện điều này.

Bước 1: Import thư viện random và time

Đầu tiên, hãy import thư viện random và time để sử dụng các hàm tạo số ngẫu nhiên và thao tác với thời gian.

import random import time

Bước 2: Định nghĩa hàm getRandomDate

Mình sẽ viết một hàm tên là getRandomDate để tạo ngày ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ startDate đến endDate. Hàm này nhận hai tham số: startDate endDate.

def getRandomDate(startDate, endDate):

Bước 3: Hiển thị thông báo

Trước khi tạo ngày ngẫu nhiên, mình sẽ hiển thị thông báo cho biết khoảng thời gian chúng ta đang làm việc.

print("Tạo ngày ngẫu nhiên trong khoảng từ", startDate, "đến", endDate)

Bước 4: Tạo ngày ngẫu nhiên

Sau đó sẽ sử dụng hàm random.random() để tạo một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Sau đó, mình sẽ chuyển đổi số này thành một thời gian nằm trong khoảng từ startTime đến endTime, với startTime endTime được tính dựa trên startDate endDate. Cuối cùng, mình sẽ chuyển đổi thời gian này thành định dạng ngày và trả về kết quả.

randomGenerator = random.random() dateFormat = '%m/%d/%Y' startTime = time.mktime(time.strptime(startDate, dateFormat)) endTime = time.mktime(time.strptime(endDate, dateFormat)) randomTime = startTime + randomGenerator * (endTime - startTime) randomDate = time.strftime(dateFormat, time.localtime(randomTime)) return randomDate

Bước 5: Gọi hàm và hiển thị kết quả

Cuối cùng, mình sẽ gọi hàm getRandomDate với các giá trị startDate endDate của chúng, sau đó hiển thị ngày ngẫu nhiên được tạo ra.

print("Ngày Ngẫu Nhiên =", getRandomDate("1/1/2016", "12/12/2018"))

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được một ngày ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ "1/1/2016" đến "12/12/2018". Kết quả sẽ thay đổi mỗi khi bạn chạy chương trình, nhưng luôn nằm trong khoảng thời gian đã cho.

Ví dụ kết quả:

Tạo ngày ngẫu nhiên trong khoảng từ 1/1/2016 đến 12/12/2018 Ngày Ngẫu Nhiên = 11/23/2017

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Tạo ngày ngẫu nhiên trong khoảng thời gian cho trước" bằng cách sử dụng thư viện random và time trong Python. Điều này có thể hữu ích trong nhiều tình huống lập trình khi bạn cần tạo dữ liệu ngẫu nhiên có tính chất thời gian.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top