CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo mã thông báo bảo mật ngẫu nhiên 64 byte và URL ngẫu nhiên trong Python

Để đảm bảo tính an toàn của thông tin, việc tạo mã thông báo bảo mật và URL ngẫu nhiên là một phần quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng. Trong bài tập này,mình sẽ hướng dẫn cách tạo mã thông báo bảo mật và URL ngẫu nhiên trong Python bằng thư viện secrets.

Bước 1: Import thư viện secrets

Đầu tiên, mình cần import thư viện secrets để sử dụng các hàm tạo mã thông báo bảo mật và URL ngẫu nhiên.

import secrets

Bước 2: Tạo mã thông báo bảo mật ngẫu nhiên (Random Secure Hexadecimal Token)

Sử dụng hàm secrets.token_hex(n), bạn có thể tạo một mã thông báo bảo mật ngẫu nhiên có độ dài n byte. Trong ví dụ này, mình tạo một mã thông báo bảo mật có độ dài 64 byte.

secure_token = secrets.token_hex(64) print("Mã thông báo bảo mật ngẫu nhiên là:", secure_token)

Bước 3: Tạo URL ngẫu nhiên (Random Secure URL)

Sử dụng hàm secrets.token_urlsafe(n), bạn có thể tạo một URL ngẫu nhiên có độ dài n byte. Trong ví dụ này, mình tạo một URL ngẫu nhiên có độ dài 64 byte.

secure_url = secrets.token_urlsafe(64) print("URL ngẫu nhiên bảo mật là:", secure_url)

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được hai kết quả:

Mã thông báo bảo mật ngẫu nhiên (Random Secure Hexadecimal Token): Đây là một chuỗi chứa các ký tự thập lục phân (hexadecimal) ngẫu nhiên có độ dài 128 ký tự. Mã này có tính bảo mật cao và thường được sử dụng để xác thực và bảo mật thông tin.

Ví dụ kết quả:

Mã thông báo bảo mật ngẫu nhiên là: a5e46dab8f74d37a5d4e8a3ea894c24501c8558c7e694464b15ee827e8c7799f9

URL ngẫu nhiên bảo mật (Random Secure URL): Đây là một URL ngẫu nhiên có độ dài 86 ký tự, chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch ngang. URL này có tính bảo mật cao và thường được sử dụng trong việc tạo liên kết an toàn trong ứng dụng web.

Ví dụ kết quả:

URL ngẫu nhiên bảo mật là: 8oRikbEnb3NusgY9Oz1Qne7YqwM8uFGwUp0JZ4lHVumFL5y5WlshqL4kgR3qW_VT5U_KU4CJhBvsf7qX-bQW_zfbLhzQlkXWT

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Tạo mã thông báo bảo mật và URL ngẫu nhiên trong Python" bằng cách sử dụng thư viện secrets. Bây giờ bạn đã biết cách tạo các mã và URL ngẫu nhiên có tính bảo mật cao trong ứng dụng của mình, đảm bảo tính an toàn của thông tin và dữ liệu.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top