CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo mật khẩu ngẫu nhiên đáp ứng các điều kiện trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo một mật khẩu ngẫu nhiên có độ dài 10 ký tự và phải đáp ứng ít nhất ba điều kiện sau: chứa ít nhất 2 chữ in hoa, 1 chữ số và 1 ký hiệu đặc biệt.

Bước 1: Import thư viện random và string

Như trong các bài tập trước, mình cần import thư viện random và string để sử dụng các hàm và biến từ chúng.

import random import string

Bước 2: Định nghĩa hàm tạo mật khẩu ngẫu nhiên

Mình sẽ viết một hàm tên là randomPassword để tạo mật khẩu ngẫu nhiên. Hàm này sẽ thực hiện các bước sau:

Tạo một nguồn ký tự ngẫu nhiên bao gồm chữ cái (in hoa và in thường), chữ số và ký hiệu đặc biệt.

randomSource = string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation

Chọn 6 ký tự ngẫu nhiên từ nguồn trên để tạo một phần của mật khẩu

password = random.sample(randomSource, 6)

Chọn ít nhất 2 chữ in hoa ngẫu nhiên và thêm vào mật khẩu.

password += random.sample(string.ascii_uppercase, 2)

Chọn một chữ số ngẫu nhiên và thêm vào mật khẩu.

password += random.choice(string.digits)

Chọn một ký hiệu đặc biệt ngẫu nhiên và thêm vào mật khẩu.

password += random.choice(string.punctuation)

Đảm bảo rằng mật khẩu không bị sắp xếp theo thứ tự ban đầu.

passwordList = list(password)
 random.SystemRandom().shuffle(passwordList)
 password = ''.join(passwordList)

Cuối cùng, hàm sẽ trả về mật khẩu đã tạo.

Bước 3: In kết quả

Gọi hàm randomPassword và in mật khẩu ngẫu nhiên ra màn hình.

print("Mật khẩu là:", randomPassword())

Kết quả:

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được một mật khẩu ngẫu nhiên có độ dài 10 ký tự, đảm bảo rằng nó chứa ít nhất 2 chữ in hoa, 1 chữ số và 1 ký hiệu đặc biệt. Kết quả sẽ thay đổi mỗi khi bạn chạy chương trình.

Ví dụ kết quả:

Mật khẩu là: Bx#7rYtZpQ

Như vậy, bạn đã hoàn thành bài tập "Tạo Mật Khẩu Ngẫu Nhiên Theo Điều Kiện Trong Python". Bây giờ bạn đã biết cách tạo mật khẩu mạnh và đáp ứng các yêu cầu bảo mật cơ bản trong lập trình Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top