CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo 3 số nguyên ngẫu nhiên từ 100 đến 999 chia hết cho 5 trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo 3 số nguyên ngẫu nhiên trong Python, sao cho mỗi số trong danh sách chia hết cho 5 và nằm trong khoảng từ 100 đến 999. Điều này sẽ giúp mình tạo dữ liệu ngẫu nhiên có tính chất cụ thể.

Bước 1: Import thư viện random

Bắt đầu bằng cách import thư viện random, mà mình sẽ sử dụng để tạo số ngẫu nhiên.

import random

Bước 2: Tạo 3 số nguyên ngẫu nhiên chia hết cho 5

Mình sẽ sử dụng vòng lặp để tạo 3 số nguyên ngẫu nhiên và kiểm tra xem mỗi số có chia hết cho 5 không. Nếu số đó không chia hết cho 5, ta sẽ tiếp tục tạo số khác cho đến khi có được số thỏa mãn yêu cầu.

print("Generating 3 random integer numbers between 100 and 999 divisible by 5:")
for num in range(3):
    random_num = random.randrange(100, 999, 5)
    print(random_num, end=', ')

Bước 3: Hiển thị kết quả

Chạy chương trình và bạn sẽ nhận được 3 số nguyên ngẫu nhiên thỏa mãn điều kiện chia hết cho 5 và nằm trong khoảng từ 100 đến 999. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình.

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được danh sách gồm 3 số nguyên ngẫu nhiên thỏa mãn yêu cầu. Ví dụ, kết quả có thể là:

Generating 3 random integer numbers between 100 and 999 divisible by 5:
455, 670, 945,

Chúc mừng bạn đã thành công tạo ra dữ liệu ngẫu nhiên có tính chất cụ thể. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc sử dụng thư viện random để tạo số ngẫu nhiên và kiểm tra điều kiện của chúng. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá sức mạnh của Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top