CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các phép gán trong Javascript

Các phép gán giá trị cho biến trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Phép gán Ví dụ Giải thích
=  x = y Phép gán giá trị tương đương
+= x += y tương đương x = x + y
-+= x -= y tương đương x = x - y
*= x *= y tương đương x = x * y
/= x /= y tương đương x = x / y
%= x %= y tương đương x = x % y
<<= x <<= y tương đương x = x << y
>>= x >>= y tương đương x = x >> y
>>>= x >>>= y tương đương x = >>> y
&= x &= y tương đương x = x & y
^= x ^= y tương đương x = x ^ y
|= x |= y tương đương x = x | y
**= x **= y tương đương x = x ** y

Lưu ý: phép gán **= chỉ là một thử nhiệm của ECMAScript 2016 proposa( ES7), nó chưa được cung cấp trên các trình duyệt, do đó đừng sử dụng nó.

Một số ví dụ về phép gán

Phép gán = sẽ gán giá trị cho một biến.

Phép gán = RUN
var x = 4

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phép gán += sẽ cộng thêm vào giá trị của biến.

Phép gán += RUN
var x = 4;
x += 2;

Phép gán -= sẽ trừ bớt giá trị của biến.

Phép gán -= RUN
var x = 4;
x -= 2;

Phép gán *= sẽ nhân giá trị của biến.

Phép gán *= RUN
var x = 4;
x *= 2;

Phép gán /= sẽ chia giá trị của biến.

Phép gán /= RUN
var x = 4;
x /= 2;

Phép gán %= sẽ chia lấy phần dư giá trị của biến.

Phép gán %= RUN
var x = 4;
x %= 2;

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top