CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các phép gán trong Javascript

Các phép gán giá trị cho biến trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Phép gán Ví dụ Giải thích
=  x = y Phép gán giá trị tương đương
+= x += y tương đương x = x + y
-+= x -= y tương đương x = x - y
*= x *= y tương đương x = x * y
/= x /= y tương đương x = x / y
%= x %= y tương đương x = x % y
<<= x <<= y tương đương x = x << y
>>= x >>= y tương đương x = x >> y
>>>= x >>>= y tương đương x = >>> y
&= x &= y tương đương x = x & y
^= x ^= y tương đương x = x ^ y
|= x |= y tương đương x = x | y
**= x **= y tương đương x = x ** y

Lưu ý: phép gán **= chỉ là một thử nhiệm của ECMAScript 2016 proposa( ES7), nó chưa được cung cấp trên các trình duyệt, do đó đừng sử dụng nó.

Một số ví dụ về phép gán

Phép gán = sẽ gán giá trị cho một biến.

Phép gán = RUN
var x = 4

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phép gán += sẽ cộng thêm vào giá trị của biến.

Phép gán += RUN
var x = 4;
x += 2;

Phép gán -= sẽ trừ bớt giá trị của biến.

Phép gán -= RUN
var x = 4;
x -= 2;

Phép gán *= sẽ nhân giá trị của biến.

Phép gán *= RUN
var x = 4;
x *= 2;

Phép gán /= sẽ chia giá trị của biến.

Phép gán /= RUN
var x = 4;
x /= 2;

Phép gán %= sẽ chia lấy phần dư giá trị của biến.

Phép gán %= RUN
var x = 4;
x %= 2;

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top