Các phép gán trong Javascript

Các phép gán giá trị cho biến trong Javascript.

Phép gán Ví dụ Giải thích
=  x = y Phép gán giá trị tương đương
+= x += y tương đương x = x + y
-+= x -= y tương đương x = x - y
*= x *= y tương đương x = x * y
/= x /= y tương đương x = x / y
%= x %= y tương đương x = x % y
<<= x <<= y tương đương x = x << y
>>= x >>= y tương đương x = x >> y
>>>= x >>>= y tương đương x = >>> y
&= x &= y tương đương x = x & y
^= x ^= y tương đương x = x ^ y
|= x |= y tương đương x = x | y
**= x **= y tương đương x = x ** y

Lưu ý: phép gán **= chỉ là một thử nhiệm của ECMAScript 2016 proposa( ES7), nó chưa được cung cấp trên các trình duyệt, do đó đừng sử dụng nó.

Một số ví dụ về phép gán

Phép gán = sẽ gán giá trị cho một biến.

Phép gán = RUN
var x = 4

Phép gán += sẽ cộng thêm vào giá trị của biến.

Phép gán += RUN
var x = 4;
x += 2;

Phép gán -= sẽ trừ bớt giá trị của biến.

Phép gán -= RUN
var x = 4;
x -= 2;

Phép gán *= sẽ nhân giá trị của biến.

Phép gán *= RUN
var x = 4;
x *= 2;

Phép gán /= sẽ chia giá trị của biến.

Phép gán /= RUN
var x = 4;
x /= 2;

Phép gán %= sẽ chia lấy phần dư giá trị của biến.

Phép gán %= RUN
var x = 4;
x %= 2;

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
JavaScript Arithmetic Trong Javascript
Các phép gán trong Javascript
JavaScript Comparison and Logical Operators trong Javascript