Hàm array_push() trong php

# Description

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử

# Variables

Cú phápint array_push ( array &$array , mixed $value1 [, mixed $... ] )

Trong đó:

 • $array: là mảng cần thêm (biến tham chiếu)
 • $value1: là phần tử muốn thêm
 • Nếu có nhiều phần tử muốn thêm thì thêm nó đằng sau $value1

# Return values

Kết quả trả về băng 1 nếu thêm thành công và 0 nếu thất bại.

Note: tham số $array là tham chiếu nên sau khi chạy xong hàm array_push() thì các phần tử cần thêm đã được thêm vào rồi.

# Example

Các ví dụ liên quan đến hàm array_push() trong php.

Thêm một phần tử vào cuối mảng

Code:

$websites = array();

array_push($websites, 'code.freetuts.net');

echo '<pre>';
print_r($websites);
Result:

Array
(
  [0] => code.freetuts.net
)

Thêm nhiều phần tử vào cuối mảng

Code

$websites = array();

array_push($websites, 'code.freetuts.net', 'course.freetuts.net', 'video.freetuts.net');

echo '<pre>';
print_r($websites);
Result

Array
(
  [0] => code.freetuts.net
  [1] => course.freetuts.net
  [2] => video.freetuts.net
)

No more example!

Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website lấy nội dung mà không để nguồn hoặc copy bài với số lượng lớn.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.