INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình quản lý sinh viên bằng class trong Python

Hãy viết chương trình quản lý sinh viên bằng class trong Python, bằng cách sử dụng nội dung của bài tập quản lý sinh viên cơ bản, tức là chuyển sang sử dụng hướng đối tượng class để giải.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Tương tự, vì các bạn đã biết cách giải bài này rồi nên trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn chuyển nó sang class trong Python thôi nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Chuyển biến lưu trữ sinh viên thành một thuộc tính private __data
 • Chuyển tất cả các hàm thành phương thức, đồng thời sửa lại theo cấu trúc của class.

Các bước thực hiện chuyển sang class như sau:

Bước 1: Tạo một file student.py cùng cấp với file main.py

tao file student class JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 2: Mở file student.py lên, sau đó nhập nội dung như sau.

class Student:

  # Chứa dữ liệu sinh viên
  __data = []

  def addStudent(self):
    """Hàm thêm một sinh viên"""
    print("*** THÊM SINH VIÊN ***")

    # Cấu trúc lưu trữ một sinh viên
    infor = {
      'id' : '',
      'name' : ''
    }

    # Nhập ID, có kiểm tra trùng ID thì nhập lại
    print("Nhập ID sinh viên:")
    id = input()

    while True:
      student = self.findStudent(id)
      if student != False:
        print("ID này đã tồn tại, vui lòng nhập lại:")
        id = input()
      else:
        break

    infor['id'] = id

    # Nhập tên
    print("Nhập tên sinh viên:")
    infor['name'] = input()

    # Lưu vào danh sách sv
    self.listStudents.append(infor)


  def findStudent(self, id):
    """Hàm tìm một sinh viên"""
    for i in range(0, len(self.listStudents)):
      if self.listStudents[i]['id'] == id:
        # Trả về mảng gồm 2 phần tử,
        # 0 là vị trí tìm thấy và 1 là dữ liệu
        return [i, self.listStudents[i]]
    return False

  def deleteStudent(self):
    """Hàm xóa sih viên"""
    print("*** XÓA SINH VIÊN ***")
    print("Nhập ID sinh viên cần xóa:")
    id = input()

    student = self.findStudent(id)

    if student != False:
      self.listStudents.remove(student[1])
      print("Xóa sinh viên thành công")
    else :
      print("Không tìm thấy sinh viên cần xóa")

  def showStudents(self):
    """Hàm hiển thị danh sách sv"""
    print("*** DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN TẠI ***")
    for i in range(0, len(self.listStudents)):
      print("[",self.listStudents[i]['id'],"]", "[",self.listStudents[i]['name'],"]",)

Bước 3: Sửa lại file main.py như sau.

# HỌC PYTHON TAI FREETUTS.NET
# AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN

# Import thư viện student
import student

# CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

s = student.Student()

action = 0

while action >= 0:
  if action == 1:
    s.addStudent()
  elif action == 2:
    s.deleteStudent()
  elif action == 3:
    s.editStudent()
  elif action == 4:
    s.showStudents()

  print("Chọn chức năng muốn thực hiện:")
  print("Nhập 1: Thêm sinh viên")
  print("Nhập 2: Xóa sinh viên")
  print("Nhập 3: Sửa sinh viên")
  print("Nhập 4: Xem danh sách sinh viên")
  print("Nhập 0: Thoát khỏi chương trình")
  action = int(input())
  if action == 0:
    break

Như bạn thấy, chương trình chính chỉ thay đổi phần import và khai báo một đối tượng Student.

Còn class student thì chuyển mọi thứ sang cấu trúc của class như: Sử dụng thuộc tính self, khai báo biến __ data ở trạng thái private.

Chạy lên kết quả vẫn không có gì khác biệt.

chuong trinh quan ly sinh vien python JPG

Danh sách bài tập

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top